Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Środowiska brak

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Na kierunku Inżynieria Środowiska na studiach I stopnia kształcenia odbywa się na trzech specjalnościach. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, na specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWiG) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji oraz oceny jakości pracy sieci i instalacji technicznych służących do kształtowania środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska zewnętrznego, w zakresie: systemów ciepłowniczych tj. źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych; instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kotłowni wbudowanych oraz ciepłowni osiedlowych w budownictwie ogólnym i przemysłowym; systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym; instalacji gazowych. Absolwent studiów inżynierskich kierunku Inżynieria Środowiska, na specjalności Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISiW) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do realizacji, eksploatacji, utrzymania i remontów oraz oceny pracy podstawowych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz obiektów infrastruktury technicznej związanych z ochroną środowiska i budownictwem wodnym w zakresie: budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa; obiektów inżynierii wodnej i komunalnej, w tym składowisk odpadów; urządzeń do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ścieków na wiejskich i miejskich terenach zasiedlonych oraz w zakładach przemysłowych; sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Ponadto uzyskał przygotowanie do oceny i właściwego wykorzystania materiałów i tworzyw do śródlądowych budowli wodnych i obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Absolwent specjalności Gospodarka Odpadami (GO) posiada wiedze technologiczna pozwalającą na rozwiązywanie problemów inżynierskich o charakterze organizacyjnym, inwestycyjno realizacyjnym i eksploatacyjnym w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania miast oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Zna podstawowe procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w środowisku, potrafi identyfikować podstawowe zagrożenia dla środowiska oraz oceniać ich skutki. Posiada wiedze o metodach, technologiach, instalacjach i urządzeni ach stosowanych w gospodarce odpadami komunalnymi i przemysłowymi i oczyszczaniu miast , ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi umożliwiającymi gromadzenia, przetwarzanie , zarządzanie i interpretacje danych oraz planowanie technologiczne. Zna podstawowe akty prawa polskiego oraz obowiązujące normy z zakresu ochrony środowiska. Przygotowany jest do nadzorowania technologicznego, wykonawstwa i eksploatacji instalacji w omawianym zakresie, planowania i eksploatacji systemów, przygotowywania wymaganych prawem dokumentów planistycznych, opracowywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć, w tym inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty Wspólnego KształceniaPodstawowe Chemia 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Geometria wykreślna i grafika inżynierska 1 5 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka I 8 30 4 0 0 0 90 sylabus
   Ochrona środowiska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy informatyki 1 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Ochrona środowiska pracy 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
Przedmioty Wspólnego KształceniaPodstawowe Biologia i ekologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia Laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizyka 2 5 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Geodezja inżynierska 2 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 2 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Materiałoznawstwo 1 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli 1 4 30 45 0 0 0 75 sylabus
 Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy informatyki 2 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=28
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Podstawy prawodawstwa i ekonomii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Jezyk obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Przedmioty Wspólnego KształceniaPodstawowe Biologia i ekologia (lab) 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Budownictwo i konstrukcje inżynierskie I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Hydrologia 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 1 4 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Technika cieplna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość materiałów i mechanika budowli (lab.) 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Meteorologia 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty kształcenia ogólnego Podstawy informatyki 3 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoKierunkowe i Specjalizacyjne Fizyka budynków 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Geometria wykreślna i grafika inżynierska 2 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Informatyka i programowanie 4 15 45 0 0 0 60 sylabus
   Instalacje i urządzenia gazownicze 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wymiana ciepła 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Wymiana masy 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=18
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe i Specjalizacyjne GIS w ochronie środowiska 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Nawodnienia i odwodnienia 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ochrona powierzchni ziemi 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawowe technologie przemysłowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy prawne gospodarki odpadami 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prowadzenie procesu inwestycyjnego 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 przedmioty podstawowe Informatyka i programowanie 4 15 45 0 0 0 60 sylabus
∑=18
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaKierunkowe i Specjalizacyjne Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, gazownictwo 8 45 0 0 45 0 90 sylabus
   Technologia uzdatniania wody 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
 podstawowe Informatyka i programowanie 4 15 4 0 0 0 75 sylabus
∑=18
HESHES Ekonomika i prawo w inżynierii środowiska (HES II) 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Jezyk obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Przedmioty Wspólnego KształceniaPodstawowe Budownictwo i konstrukcje inżynierskie II 3 0 0 30 30 0 60 sylabus
   Mechanika płynów 2 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoKierunkowe i Specjalizacyjne Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania 1 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Ogrzewnictwo 8 30 30 15 30 0 105 sylabus
   Podstawy konstrukcji mechanicznych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja I 7 30 30 0 30 0 90 sylabus
∑=26
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe i Specjalizacyjne Planowanie przestrzenne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Plany gospodarki odpadami 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy hydrogeologii inżynierskiej i geotechniki 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy ochrony atmosfery w gospodarce odpadami 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania instalacji sanitarnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologia gospodarki odpadami 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Technologia oczyszczania wody i ścieków 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Technologie i urządzenia oczyszczania gazów odlotowych 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
∑=26
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaKierunkowe i Specjalizacyjne Hydrologia terenów zurbanizowanych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy geologii i geotechniki 1 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Statyka budowli 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów 5 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania wody 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wodociągi 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=26
Język ObcyJęzyk Obcy Jezyk obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoKierunkowe i Specjalizacyjne Chłodnictwo i pompy ciepła 7 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Gazownictwo 7 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania 2 6 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja I (lab) 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=26
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe i Specjalizacyjne Biologia sanitarna w gospodarce odpadami 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Gospodarka wodno-ściekowa 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Hydrologia inżynierska i gospodarka wodna 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Planowanie i eksploatacja systemów oczyszczania terenów zurbanizowanych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Rekultywacja terenów zdegradowanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 obieralne Hydrotechnika 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Meteorologia inżynierska 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ochrona przed hałasem 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Toksykologia 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=38
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaKierunkowe i Specjalizacyjne Budowle i urządzenia hydrotechniczne 1 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Kanalizacje 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Odwodnienia i nawodnienia 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy geologii i geotechniki 2 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Urządzenia do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów 6 45 0 0 30 0 75 sylabus
   Żegluga śródlądowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoKierunkowe i Specjalizacyjne Miernictwo cieplne i przemysłowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki procesów 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Sieci ciepłownicze 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Układy sterowania w COW 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Źródła ciepła 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
 Obieralna Auditing energetyczny w budownictwie i przemyśle 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elementy ekonomiki, marketingu i zarządzania 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Prawo i Ekonomika Przedsiębiorstw 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przedsiębiorczość innowacyjna 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Racjonalizacja zużycia ciepła 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci gazowe 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Urządzenia oczyszczania gazów i powietrza 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Węzły ciepłownicze 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=69
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe i Specjalizacyjne Oceny oddziaływania na środowisko 8 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologia odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 7 15 0 30 15 0 60 sylabus
   Technologia odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych 7 15 0 30 15 0 60 sylabus
 obieralne Dokumentacje hydrologiczne i pozwolenia prawne 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mokre składowiska popiołów 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Oceny jakości powietrza 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=34
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaKierunkowe i Specjalizacyjne Budowle i urządzenia hydrotechniczne 2 5 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Kosztorysowanie i organizacja robót 9 0 30 0 15 0 45 sylabus
   Technologia i wykonawstwo robót 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
 Obieralne Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych (ZW) 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elementy biotechnologii w inżynierii środowiska (ZW) 6 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Informatyka i programowanie 2 (IW) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania w inżynierii wodnej 6 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko (ZW) 6 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Śródlądowe drogi wodne (IW) 6 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy informacji geograficznej w inżynierii wodnej (IW) 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Systemy informacji geograficznej w wodociagach i kanalizacji 6 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Współpraca konstrukcji z podłożem 6 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=69
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i GazownictwoKierunkowe i Specjalizacyjne Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka zawodowa 14 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe i Specjalizacyjne Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka zawodowa 14 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria Sanitarna i Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria Sanitarna i WodnaKierunkowe i Specjalizacyjne Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka zawodowa 14 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=