Program Wydział Rok akademicki Stopień
Materials Science and Engineering Wydział Inżynierii Materiałowej 2021/2022 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Materiałowa Prodziekan ds. Nauczania

Cele:

In this interdisciplinary course, graduates will gain knowledge and skills in the area of advanced material science with a special focus on materials for medical applications. The main aim of the course is to develop students’ knowledge in biomaterials including biomaterials design, characterization, fabrication and application in different fields of medicine. The students will learn about metals, ceramics, polymers, and composites used in medicine, and a role of materials science in their design and optimization. The course will provide an insight into modern methods of shaping material properties, design, and manufacturing, in the aspect of their interaction with the living cells, and replacement or regeneration of tissues and organs. Graduates will gain understanding of the concepts of implant devices, drug delivery systems or scaffolds. Additionally, they will learn about the impact of the living organism on the biomaterial and implant behavior, degradation of various biomaterials, basic of cells and tissue biology, biocompatibility, biophysical, biochemical and biomechanical requirements for biomaterials and medical devices.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólnyKierunkowe Phase Transitions 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Advanced Methods of Electron Microscopy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Defects of Crystalline Structure 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Design of Experiments and Statistical Data Analysis 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Research Project Materials Science 8 0 0 0 180 0 180 sylabus
   Thermodynamics of Alloys 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Diploma Training 4 0 0 0 120 0 100 sylabus
 Obieralne History of materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   International Accounting and Finance for Production Engineers 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomateriały
(Rozwiń)
BiomateriałyKierunkowe Advanced Technologies in Surface Engineering 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bioengineering 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Methods of Biomaterials Characterization 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Microbiological Corrosion 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nanomaterials and Nanotechnology 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Research Project Biomaterials 8 0 0 0 195 0 200 sylabus
∑=25
WspólnyObieralne Elective Courses 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Advenced Polymer and Composite Biomaterials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Magnetism in Diagnostics and Therapy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modern Materials Used in Pharmacy and Cosmetology 2 15 0 15 0 0 15 sylabus
   Quantification of The Structure of Engineering Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Tissue Engineering 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólnyKierunkowe Diploma Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Master Thesis 20 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Obieralne Diploma Laboratory 7 0 0 150 0 0 150 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt IM2_W01
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki obejmującą rachunek tensorowy i operatorowy oraz statystykę matematyczną.
Efekt IM2_W02
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki w zakresie fizyki ciała stałego.
Efekt IM2_W03
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z chemii w zakresie chemii fizycznej.
Efekt IM2_W04
Ma szczegółową i zaawansowaną wiedzę z zakresu spektrum dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią materiałową takich jak: ekonomika materiałów, metody komputerowe w inżynierii materiałowej, mechanika materiałów.
Efekt IM2_W05
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące inżynierię materiałową takie jak: podstawy nauki o materiałach, mechanizmy niszczenia materiałów.
Efekt IM2_W06
Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie i zaawansowaną wiedzę dotyczącą przemian fazowych.
Efekt IM2_W07
Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie i zaawansowaną wiedzę dotyczącą optymalizacji mikrostruktury.
Efekt IM2_W08
Ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą zaawansowanych metod badania materiałów.
Efekt IM2_W09
Ma wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze zaawansowanych materiałów funkcjonalnych lub nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych inżynierii powierzchni lub nanomateriałów i nanotechnologii lub biomateriałów.
Efekt IM2_W10
Ma zaawansowaną wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów dotyczących przetwórstwa i obróbki materiałów.
Efekt IM2_W11
Zna podstawowe metody techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie obróbki cieplnej, badania struktury i właściwości materiałów oraz ich doboru.
Efekt IM2_W12
Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Efekt IM2_W13
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt IM2_W14
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
Efekt IM2_W15
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu inżynierii materiałowej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt IM2_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, lub innym języku obcym w zakresie inżynierii materiałowej, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt IM2_U02
Potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów.
Efekt IM2_U03
Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim lub innym języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych.
Efekt IM2_U04
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskimi, języku angielskim lub innym języku obcym prezentację ustną, dotycząca szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów i prowadzić debatę.
Efekt IM2_U05
Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia się.
Efekt IM2_U06
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonym dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekt IM2_U07
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej.
Efekt IM2_U08
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Efekt IM2_U09
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.
Efekt IM2_U10
Potrafi- przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich- integrować wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej.
Efekt IM2_U11
Potrafi- przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich- zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.
Efekt IM2_U12
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi.
Efekt IM2_U13
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii materiałowej.
Efekt IM2_U14
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z ta pracą.
Efekt IM2_U15
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.
Efekt IM2_U16
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić- zwłaszcza w powiązaniu z inżynieria materiałową- istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi.
Efekt IM2_U17
Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych.
Efekt IM2_U18
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii materiałowej w tym zadań nietypowych, uwzględniając aspekty pozatechniczne.
Efekt IM2_U19
Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla inżynierii materiałowej, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi.
Efekt IM2_U20
Potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla inżynierii materiałowej, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy.
Efekt IM2_U21
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożony proces badawczy, związany z inżynierią materiałową, oraz zrealizować ten projekt co najmniej w części, używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia.
Efekt IM2_U22
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować pracą zespołu.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt IM2_K01
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt IM2_K02
Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt IM2_K03
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Efekt IM2_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Efekt IM2_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Efekt IM2_K06
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt IM2_K07
Ma świadomość roli społeczne absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środku masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.