Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Materiałowa Prodziekan ds. Kształcenia

Cele:

studia II stopnia —magisterskie— trwają 3 semestry. Studenci wybierają jedną z pięciu specjalności: Inżynieria powierzchni Zaawansowane materiały funkcjonalne Nowoczesne materiały konstrukcyjne Nanometeriały i nanotechnologie Biomateriały Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej. Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich i licencjackich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów uzupełniając różnice programowe. Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kierunku Inżynieria Materiałowa wybranej specjalności. Dzienne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa obejmują kształcenie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach - naukę o świadomym kształtowaniu mikrostruktury materiału w celu uzyskania określonych właściwości. Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów, zarówno konstrukcyjnych (stosowanych pod kątem właściwości mechanicznych), jak i funkcjonalnych (wykorzystywanych ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne), takich jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, polimery, półprzewodniki, dielektryki, magnetyki oraz kompozyty. Kształtują one umiejętności posługiwania się zależnościami istniejącymi pomiędzy strukturą materiałów, technologią ich syntezy i przetwarzania, a właściwościami określającymi ich użyteczność w konkretnych warunkach eksploatacyjnych. Stwarzają one podstawę dostosowywania materiałów do określonych wymagań (projektowanie nowych lub doskonalenie istniejących), przewidywania zachowania się materiałów w czasie pracy, a także rozwiązywania problemów materiałowych w zaawansowanych systemach technicznych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólnyKierunkowe Przemiany Fazowe/ Phase Transitions 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka Odkształcenia Plastycznego/ Physics of Plastic Deformation 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Termodynamika Stopów/ Thermodynamics of Alloys 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Komputerowe w Inżynierii Materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Defekty Struktury Krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika Materiałów/ Economic of Materials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Krystalografia Stosowana/ Applied Crystallography 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Materiałów/ Materials Mechanics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie Badań i Analiza Wyników/ Design of Experiments and Results Analysis 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Praktyka dyplomowa/ Diploma Training 4 0 0 0 8 0 100 sylabus
   Zaawansowane Metody Badań Materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Fizykochemiczne Podstawy Inżynierii Powierzchni/Physico-Chemical Fundamentals of Surface Engineering 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Projektowania Materiałów/ Materials Desing - Fundamentals 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie Produkcją, Usługami i Personelem/ Process, Service and Human Resources Management 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomateriały
(Rozwiń)
BiomateriałyKierunkowe Bioinżynieria/ Bioengineering 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biomateriały/ Biomaterials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ilościowa Charakterystyka Struktury Materiałów/ Quantitative Description of Materials Structure 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Korozja Mikrobiologiczna/ Microbiological Corrosion 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie Komputerowe w Projektowaniu Materiałów/ Computer Modelling in Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie Materiałów/ Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
Inżynieria PowierzchniKierunkowe Materiały dla Elektroniki/ Materials for Electronics 6 45 0 45 0 0 90 sylabus
   Niekonwencjonalne Metody Syntezy Materiałów/ Unconventional Methods of Materials Synthesis 6 30 0 4 0 0 6 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologie w Inżynierii Powierzchni/ Technologies in Surface Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i NanotechnologieKierunkowe Fizyka Odkształcenia Plastycznego - Laboratorium/ Physics of Plastic Deformation - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Nanomateriały/ Nanomaterials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanotechnologie/ Nanotechnology 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Ilościowa Charakterystyka Struktury Materiałów/ Quantitative Description of Materials Structure 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie Komputerowe w Projektowaniu Materiałów/ Computer Modelling in Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie Materiałów/ Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=15
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
Nowoczesne Materiały KonstrukcyjneKierunkowe Ekonomiczne Aspekty Eksploatacji Konstrukcji/ Economic Issues Related to Structures Service 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka Odkształcenia Plastycznego - Laboratorium/ Physics of Plastic Deformation - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Komputerowe Metody Doboru Materiałów na Konstrukcje/ Computer Methods in Materials Selection 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Mechanika Materiałów/ Materials Mechanics 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Pękanie Materiałów/ Fracture of Materials 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Problemy Trwałości Narzędzi i Konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
Zaawansowane Materiały FunkcjonalneKierunkowe Materiały Amorficzne i Nanokrystaliczne/ Amorphous and Nanocrystalline Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały dla Elektroniki/ Materials for Electronics 6 45 0 45 0 0 90 sylabus
   Niekonwencjonalne Metody Syntezy Materiałów/ Unconventional Methods of Materials Synthesis 6 30 0 4 0 0 60 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
WspólnyKierunkowe Optymalizacja Mikrostruktury/ Optimisation of Microstructure 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemiany Fazowe - Laboratorium/ Phase Transitions - Laboratory 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zaawansowane Metody Badań Materiałów - Laboratorium/ Advanced Methods of Materials Testing - Labora 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
 Obieralne Biomimetyka/ Biomimetics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Degradacja Strukturalna Materiałów/ Structural Degradation of Materials 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Dyfuzja w Ciele Stałym/ Diffusion in Solids 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektronowa Mikroskopia Skaningowa i Mikroanaliza Rentgenowska/ Scanning Electron Microscopy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka i Technika Wysokiej Próżni/ High-Vacuum Physics and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Granic Międzykrystalicznych/ Grain Boundaries Engineering 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Tkankowa/ Tissue Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kompozyty Ceramika - Metal/ Ceramics - Metal Composites 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały Ciekłokrystaliczne/ Liquid-Crystals Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały Magnetyczne/ Magnetic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanical Alloying (przedmiot w języku angielskim) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mechaniczna Synteza/ Mechanical Alloying 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mikroanaliza Cienkich Warstw i Małych Cząsteczek/ Microanalysis of Thin Films and Small Porticled 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nanotechnologie w Miniaturyzacji Elektroniki/ Nanotechnology in Micro-Electronics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie Wyrobów według Zasad Cyklu Życia/ Life Cycle Desing 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Rynek Materiałów/ The Materials Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Tekstura w Metalach/ Texture in Metals 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa/ Transmission Electron Microscopy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane Metody Badań Materiałów Polimerowych/ Advenced Polymers Analyses 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomateriały
(Rozwiń)
BiomateriałyKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
Inżynieria PowierzchniKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i NanotechnologieKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
Nowoczesne Materiały KonstrukcyjneKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
Zaawansowane Materiały FunkcjonalneKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
WspólnyKierunkowe Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis 20 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obieralne Biomimetyka/ Biomimetics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Degradacja Strukturalna Materiałów/ Structural Degradation of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dyfuzja w Ciele Stałym/ Diffusion in Solids 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektronowa Mikroskopia Skaningowa i Mikroanaliza Remtgenowska/ Scanning Electron Microscopy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka i Technika Wysokiej Próżni/ High-Vacuum Physics and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Granic Międzykrystalicznych/ Grain Boundaries Engineering 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria Tkankowa/ Tissue Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kompozyty Ceramika-Metal/ Ceramics - Metal Composites 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały Ciekłokrystaliczne/ Liquid-Crystals Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały Inteligentne/ Intelligent Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały Magnetyczne/ Magnetic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanical Alloying (przedmiot w języku angielskim) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mechaniczna Synteza/ Mechanical Alloying 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mikroanaliza Cienkich Warstw i Małych Cząsteczek/ Microanalysis of Thin Films and Small Porticled 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nanotechnologie w Miniaturyzacji Elektroniki/ Nanotechnology in Micro-Electronics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie Wyrobów według Zasad Cyklu Życia/ Life Cycle Desing 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek Materiałów/ The Materials Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Tekstura w Metalach/ Texture in Metals 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa/ Transmission Electron Microscopy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane Metody Badań Materiałów Polimerowych/ Advenced Polymers Analyses 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=