Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Gospodarka Przestrzenna Mgr inż. Andrzej Borkowski

Cele:

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna pozwala zdobyć wysoko specjalizowaną wiedzę z zakresu: planowania zrównoważonego rozwoju, kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwenci uzyskują kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, poznając jednocześnie uwarunkowania społeczne i interkulturowe działalności z zakresu gospodarki przestrzennej. Otrzymują niezbędne przygotowanie do: opracowywania dokumentów planistycznych i konstruowania wizji oraz programów rozwoju jednostek przestrzennych; zarządzania przestrzenią, opracowywania analiz, modelowania, prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego, przy jednoczesnym wykorzystaniu w realizacji zadań wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii systemów informacji przestrzennej oraz cyfrowych opracowań teledetekcyjnych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polityka regionalna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Prawodawstwo UE w gospodarowaniu przestrzenią 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przetwarzanie i interpretacja zdjęć satelitarnych 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologie SIP 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Urbanistyka w krajach UE 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Kształtowanie krajobrazu 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Monitoring srodowiska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria systemów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zagrożenia i ochrona powierzchni ziemi 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Gospodarowanie surowcami mineralnymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teledetekcja środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wycena nieruchomości dla potrzeb gospodarki przestrzennej 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=12
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Komputerowe modele przestrzenne - zastosowanie w analizach i projektach 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Planowanie przestrzenne rozwoju miasta 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Planowanie regionalne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu o różnych funkcjach 3 30 0 0 45 0 75 sylabus
∑=12
HESHES Przedmiot obieralny 1 - Sytuacje konfliktowe - możliwości ich rozwiązywania, negocjacje 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Marketing terytorialny 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Modelowanie w gospodarce przestrzennej 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Polityka regionalna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki legislacyjne w planowaniu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia i ochrona ekosystemów miejskich 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Teoria organizacji i Zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Rewitalizacja obszarów zdewastowanych 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
∑=5
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Funkcje mieszkaniowe w rozwoju miast 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=5
HESHES Public relations i reklama we współczesnym świecie - przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy specjalistyczny - angielski , niemiecki, rosyjski, francuski 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe SUGP 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe UPP 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=