Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechatroniki 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Automatyka i Robotyka dr inż. Maciej Bodnicki, m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl, 2348456

Cele:

 Zgodnie ze standardem kierunku - absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. posiadają umiejętności korzystania z: sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych; sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia Na studiach stacjonarnych I kierunku Automatyka i Robotyka – na Wydziale Mechatroniki PW - kształcenie realizowane jest na dwóch specjalnościach (proponowanych także na studiach II stopnia): Specjalność Automatyka kształci studentów w zakresie projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Jej absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i w ośrodkach naukowo-badawczych oraz na wyższych uczelniach. Robotyka jest specjalnością łączącą zagadnienia matematyki, fizyki i teorii sterowania z problemami technicznymi budowy i zastosowania robotów i manipulatorów przemysłowych. Przygotowuje studentów do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, projektowania ich układów sterowania oraz formułowania warunków ich zastosowań w procesie produkcyjnym. Absolwenci specjalności potrafią projektować zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy wytwarzania, konstruować specjalistyczne roboty i manipulatory oraz prowadzić prace badawcze z zakresu robotyzacji.

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Wydział Mechatroniki PW: wspólne na kierunki AUTOMATYKA i ROBOTYKA oraz MECHATRONIKA + na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki. Wybór kierunku po II semestrze studiów na podstawie rankingu (średnia ważona z semestrów I-III)


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES PODSTAWY GOSPODARKI RYNKOWEJ 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska I 3 12 0 0 13 0 25 sylabus
   Matematyka I 10 34 40 0 0 0 74 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy metrologii 5 25 0 25 0 0 50 sylabus
   Propedeutyka informatyki 3 25 0 0 0 0 25 sylabus
∑=23
SzkoleniaSzkolenia Szkolenie BHP 0 4 0 0 0 0 4 sylabus
   Wprowadzenie do informacji naukowej 0 0 30 0 0 0 2 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska II 3 0 0 0 25 0 25 sylabus
   Matematyka II 6 22 34 0 0 0 56 sylabus
   Mechanika ogólna 5 25 25 0 0 0 50 sylabus
   Wstęp do technik komputerowych 2 13 0 12 0 0 25 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego I 5 13 0 25 0 0 38 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Fizyka II 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka III 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych I 3 12 0 0 15 0 27 sylabus
   Podstawy technik wytwarzania I 3 20 0 15 0 0 35 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 5 15 25 10 0 0 50 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego II 3 0 0 0 12 0 12 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Elektronika i technika mikroprocersorowa I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Elektrotechnika I 3 26 12 0 0 0 38 sylabus
   Fizyka III 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II 5 26 0 12 25 0 63 sylabus
   Podstawy technik wytwarzania II 4 30 0 0 25 0 55 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Elektronika i technika mikroprocersorowa II 4 32 0 25 0 0 57 sylabus
   Elektrotechnika II 2 0 0 12 0 0 12 sylabus
   Metrologia techniczna 3 13 0 12 0 0 25 sylabus
   Miernictwo elektryczne 3 13 0 12 0 0 25 sylabus
   Podstawy automatyki I 5 37 13 0 0 0 50 sylabus
   Teoria drgań 3 15 10 0 0 0 25 sylabus
∑=20
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych
(Rozwiń)
Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowychObowiązkowe Sterowanie procesów ciągłych 5 22 12 0 0 0 34 sylabus
∑=5
HESHES HES 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Elektronika i technika mikroprocersorowa III 3 0 0 28 0 0 28 sylabus
   Optomechatronika 3 25 0 12 0 0 37 sylabus
   Podstawy automatyki II 3 0 0 25 0 0 25 sylabus
   Robotyka 3 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 15 0 0 10 0 25 sylabus
   Praktyka przeddyplomowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=14
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych
(Rozwiń)
Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowychObowiązkowe Aktuatoryka elektryczna 4 13 0 6 6 0 25 sylabus
   Aktuatoryka hydrotroniczna 3 13 0 12 0 0 25 sylabus
   Aktuatoryka pneumotroniczna 4 15 0 10 0 0 25 sylabus
   Diagnostyka procesów przemysłowych 3 13 0 0 11 0 24 sylabus
   Robotronika 3 12 0 8 6 0 26 sylabus
   Sterowanie procesami dyskretnymi 5 15 0 10 0 0 25 sylabus
   Sterowniki programowalne PLC 3 13 0 10 0 0 23 sylabus
   Systemy SCADA 3 13 0 0 11 0 24 sylabus
   Urządzenia pomiarowe automatyki i robotyki 4 13 0 14 0 0 27 sylabus
∑=32
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych
(Rozwiń)
Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowychObowiązkowe Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych 5 14 0 11 0 0 25 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji 4 14 0 11 0 0 25 sylabus
   Sterowanie i programowanie robotów 3 13 0 11 0 0 24 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego i sieci przemysłowych 4 14 0 11 0 0 25 sylabus
   Systemy DCS 4 14 0 11 0 0 25 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 25 0 25 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=