Program Wydział Rok akademicki Stopień
Biotechnologia Wydział Chemiczny 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Biotechnologia brak

Cele:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej prowadzi studia trójstopniowe na kierunkach Technologia Chemiczna i Biotechnologia. Wydział posiada akredytację instytucjonalną udzieloną w 2013 r. przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej do roku akademickiego 2018/19. Studia I stopnia na obu kierunkach trwają 3,5 roku i po ich ukończeniu student uzyskuje tytuł inżyniera. Studia są prowadzone bez podziału na specjalności, ale według elastycznego system studiów, na który składa się m.in.: - szeroka oferta przedmiotów obieralnych (wykładów, seminariów i laboratoriów), - możliwość uzyskania indywidualnego programu studiów już od pierwszego semestru, - możliwość realizacji niektórych modułów kształcenia w zakładach przemysłowych, - możliwości potwierdzenia wyników uczenia się kandydata na studia. Ten system pozwala studentom na tworzenie własnych ścieżek kształcenia – stosownie do zainteresowań. Możliwe jest na przykład takie ułożenie ścieżki kształcenia, które umożliwia absolwentowi studiów inżynierskich na kierunku Technologia Chemiczna, podjęcie trzysemestralnych studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia i odwrotnie. Cechą realizowanego programu kształcenia jest interdyscyplinarność treści programowych, co wzmacnia pozycję absolwenta na rynku pracy, ułatwiając współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i różnych gałęzi gospodarki. Studenci kierunków Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Inżynieria Materiałowa odbywają zajęcia pierwszego roku studiów według wspólnego programu w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych, utworzonej przez trzy wydziały Politechniki Warszawskiej: Wydział Chemiczny, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej. Współpraca dydaktyczna w ramach Szkoły prowadzona jest też na wyższych semestrach, m.in.: przy wykonywaniu prac dyplomowych. We współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego wydział realizuje program kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego - ChemHR (pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki). Jego elementami są: seminarium Chem HR (pracodawcy przedstawiają swoje firmy, oferty praktyk, staży, propozycje tematów prac dyplomowych oraz oferty pracy), udział przedstawicieli przedsiębiorstw w prowadzeniu niektórych przedmiotów, praktyki i staże zawodowe oraz prace dyplomowe realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami. Studia II stopnia trwają trzy semestry dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na tym samym kierunku. Te studia zaczynają się w semestrze letnim. Natomiast cztery semestry trwają studia II stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach pokrewnych, a uzupełnienie brakujących efektów kształcenia I stopnia nie przekracza pracochłonności jednego semestru (30 punktów ECTS). Studia czterosemestralne zaczynają się w semestrze zimowym. Absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł inżyniera magistra. Studia II stopnia są prowadzone z podziałem na specjalności. Na studiach trzysemestralnych podział na specjalności następuje od pierwszego semestru tych studiów na podstawie oceny ze studiów I stopnia. Na studiach czterosemestralnych podział na specjalności odbywa się po pierwszym semestrze na podstawie oceny ze studiów I stopnia i wyników pierwszego semestru. Studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna są prowadzone na następujących specjalnościach: - Analityka i fizykochemia procesów i materiałów, - Chemia medyczna, - Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne, - Technologia i kataliza. Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia są prowadzone na następujących specjalnościach: - Biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki, - Biotechnologia przemysłowa, - Mikrobioanalityka, - Applied biotechnology (specjalność anglojęzyczna). Studia III stopnia (doktoranckie) trwają 4 lata i umożliwiają zdobycie tytułu doktora nauk chemicznych lub technicznych. Ważnym elementem rozwoju umiejętności studentów jest ich udział w badaniach naukowych. Studenci, nawet studiów I stopnia, są współautorami publikacji i wystąpień konferencyjnych. Wydział wyróżnia się ilością stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawanych studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia naukowe. W rankingu kierunków studiów, ogłaszanym przez Perspektywy, prowadzone przez Wydział Chemiczny studia na kierunku Technologia Chemiczna zajmują od kilku lat pierwsze miejsce, a studia na kierunku Biotechnologia plasują się w pierwszej czwórce studiów tego kierunku oferowanych przez Politechniki.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe BHP 0 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Biologia komórki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka i biofizyka I 8 4 30 0 0 0 60 sylabus
   Grafika inżynierska - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka I 8 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Ochrona środowiska i ekologia 3 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 1 - Moduł A i Moduł B 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe Obowiązkowe Biologia komórki - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia fizyczna 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia fizyczna - ćwiczenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna i nieorganiczna - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Fizyka i biofizyka II 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Informatyka 1 - Laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka II 7 4 30 0 0 0 90 sylabus
   Wychowanie fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 90 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 2 - Moduł A i Moduł B 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe Obowiązkowe Chemia analityczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Chemia analityczna - laboratorium 4 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Chemia organiczna 1 7 4 30 0 0 0 90 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów biotechnologicznych 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Genetyka ogólna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 2 - Laboratorium 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wychowanie fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 90 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 3 - moduł A i Moduł B 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe Obowiązkowe Biochemia 6 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Biochemia - laboratorium 4 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Chemia organiczna 1 - laboratorium 6 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Inżynieria bioprocesowa 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria bioprocesowa - projekt 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wyklad obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=26
PodstawoweObowiązkowe Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 90 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe Aparatura procesowa - laboratorium 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Biotechnologia I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Enzymologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Mikrobiologia ogólna i przemysłowa 6 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Mikrobiologia ogólna i przemysłowa-laboratorium 4 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Projektowanie procesów biotechnologicznych 1 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Wyklady obieralne 7 8 0 0 0 0 0 sylabus
 Obieralne Chemia organiczna II 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrochemiczne metody bioanalityczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody spektroskopowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii polimerów i biopolimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy kosmetologii 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia organiczna 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Termodynamika molekularna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy - egzamin B2 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe Biologia molekularna/Inżynieria genetyczna 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biotechnologia II 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej w biotechnologii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie procesów biotechnologicznych 3 0 0 0 45 0 0 sylabus
   Techniki hodowli mikroorganizmów 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Wykłady obieralne 7 8 0 30 0 0 120 sylabus
 Obieralne Analityczne metody instrumentalne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Analityczne metody instrumentalne - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Chemia organiczna II - laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka 3 - Laboratorium 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowy rysunek techniczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów Laboratorium 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody spektroskopowe Ćwiczenia 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Miniaturyzacja w chemii analitycznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Otrzymywanie i badanie membran półprzepuszczalnych stosowanych w biotechnologii, medycynie i analityce 2 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Podstawy chemii bioorganicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedsiębiorczość Innowacyjna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Toksykologia ogólna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=28
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowe Obowiązkowe Laboratorium inżynierskie 6 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty obieralne 4 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 45 0 0 90 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy zapewniania jakości 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
 Obieralne Analiza biomateriałów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia materiałów polimerowych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metrologia biochemiczna i akwizycja pomiarowa - Laboratorium 2 0 0 30 0 0 0 sylabus
   Podstawy technologii leków i biocydów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=34
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=