Program Wydział Rok akademicki Stopień
Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne wieczorowe Elektronika i Telekomunikacja Rada Wydziału

Cele:

Studenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. W toku studiów wiele uwagi poświęca się zagadnieniom przesyłania informacji z wykorzystaniem zaawansowanych technologii teleinformatycznych oraz projektowaniu systemów multimedialnych. W programie pierwszych semestrów studiów przeważają treści o charakterze podstawowym. Poczynając od drugiego roku w coraz większym stopniu studia są wzbogacane elementami wiedzy związanej ze specjalnością. Na ostatnim etapie następuje pogłębienie wykształcenia specjalistycznego i realizacja projektu dyplomowego. Kształcenie na tym etapie odbywa się pod kierunkiem indywidualnego opiekuna, który jest także kierownikiem projektu dyplomowego

Warunki przyjęć:

Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie wymaganych przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów, po wcześniejszym złożeniu zapisu elektronicznego. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenie kompletu dokumentów. Limit miejsc przyjętych na studia wyznacza Rada Wydziału, po czym jest on zatwierdzany przez Rektora PW, zgodnie z Uchwałą 076/XLVIII Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22.05.2013. Dziekan może rozszerzyć limit lub zamknąć rekrutację w momencie, gdy liczba złożonych wniosków o przyjęcie przekracza limit. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi posiadać kwalifikacje IV stopnia (maturę).


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty podstawowe Fizyka ciała stałego 4 30 0 15 0 0 42 sylabus
   Fizyka ogólna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Matematyka 1 9 4 30 0 0 0 90 sylabus
   Podstawy metrologii 4 30 0 15 0 0 42 sylabus
   Podstawy techniki komputerowej 4 30 0 15 0 0 48 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty kierunkowe Przyrządy półprzewodnikowe 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Przedmioty podstawowe Matematyka 2 9 4 30 0 0 0 90 sylabus
   Obwody i sygnały 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Pola i fale 6 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Wstęp do programowania 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaJęzyk obcy Język angielski 1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty ekonomiczno-społeczne Prawo w telekomunikacji 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty podstawowe Materiały i elementy 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy techniki światłowodowej 4 30 0 15 0 0 42 sylabus
   Podstawy techniki w.cz. 6 30 15 15 0 0 57 sylabus
   Programowanie 4 0 15 15 15 0 45 sylabus
   Sygnały i modulacje 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Układy elektroniczne 4 30 0 15 0 0 42 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaJęzyk obcy Język angielski 2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty kierunkowe Anteny i propagacja fal 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 5 30 0 15 0 0 42 sylabus
   Multimedialne systemy komputerowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy łączności satelitarnej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy logiczne i podstawy techniki mikroprocesorowej 5 30 0 15 15 0 57 sylabus
 Przedmioty podstawowe Komputerowe sterowanie i przetwarzanie danych 5 30 0 15 0 0 39 sylabus
   Techniki obliczeniowe i symulacyjne 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
∑=31
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaDyplomowanie inżynierskie Pracownia problemowa 1 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Język obcy Język angielski 3 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty kierunkowe Aplikacje multimedialne 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Cyfrowa transmisja sygnałów 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Miernictwo radioelektroniczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowalne układy cyfrowe 4 15 0 15 15 0 42 sylabus
   Systemy teletransmisyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika emisji i odbioru 5 30 0 15 0 0 42 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaDyplomowanie inżynierskie Pracownia problemowa 2 7 0 0 0 5 0 75 sylabus
 Język obcy Język angielski 4 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty ekonomiczno-społeczne Ekonomika i rachunkowość 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elementy kultury materialnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty kierunkowe Procesory sygnałowe 3 15 0 15 0 0 0 sylabus
   Systemy radiodyfuzyjne 6 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Systemy radiokomunikacyjne I 6 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Techniki multimedialne 2 15 0 0 0 0 0 sylabus
∑=29
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaDyplomowanie inżynierskie Pracownia dyplomowa 1 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty ekonomiczno-społeczne Prawa własności przemysłowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie i marketing 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Przedmioty kierunkowe Cyfrowe systemy komórkowe 4 30 0 15 0 0 36 sylabus
   Sieci telekomunikacyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy radiokomunikacyjne II 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki dźwiękowe 3 15 0 15 0 0 27 sylabus
   Techniki internetowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaDyplomowanie inżynierskie Edycja pracy dyplomowej inżynierskiej 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Pracownia dyplomowa 2 10 0 0 0 6 0 90 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty ekonomiczno-społeczne Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium "Społeczeństwo wiedzy i informacji" 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=17
praktyka zawodowapraktyka zawodowa Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=