Program Wydział Rok akademicki Stopień
Fizyka Techniczna Wydział Fizyki 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Fizyka Techniczna .

Cele:

Studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna mogą być realizowane w systemie trzy- lub czterosemestralnym.

Dokładniej, studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna trwają:
• trzy semestry dla studentów, którzy posiadają dyplom inżyniera w zakresie Fizyki Technicznej i podczas ukończonych wcześniej studiów
zaliczyli przedmioty oraz wykonali pracę dyplomową, łącznie na sumę co najmniej 30 punktów ECTS z zakresu specjalności deklarowanej na studiach drugiego stopnia;
• cztery semestry dla absolwentów innych kierunków oraz absolwentów kierunku Fizyka Techniczna,
którzy nie spełniają wspomnianego warunku.
W przypadku studiów czterosemestralnych kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia program studiów o dodatkowe przedmioty w wymiarze 30 punktów ECTS.
W szczególności, dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia, posiadających dyplom licencjata uzyskany po studiach 6-semestralnych,
wymagane jest uzyskanie na studiach drugiego stopnia 120 punktów ECTS (co oznacza konieczność ukończenia czterosemestralnych studiów drugiego stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna dotyczą jednej z 5 specjalności:
• Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
• Fizyka Medyczna
• Fizyka i Technika Jądrowa
• Fizyka Zaawansowanych Materiałów
• Optyka Stosowana


Na ostatnim semestrze studiów studenci wykonują w pracowniach Wydziału pracę dyplomową związaną z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych Zakładach Naukowych.
Prace dyplomowe mogą być również wykonywane we współpracy z innymi instytucjami naukowymi w kraju lub za granicą.

Ukończenie kierunku Fizyka Techniczna daje umiejętność stosowania metod fizycznych do rozwiązywania problemów związanych nie tylko z techniką, ale również z naukami takimi jak ekonomia, bądź socjologia.
Dzięki temu przed absolwentami Wydziału Fizyki PW otwierają się możliwości zatrudnienia w bankowości, finansach i ubezpieczeniach.
Studiowanie fizyki prowadzi do wykształcenia zdolności analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.
Są to umiejętności uniwersalne, poszukiwane przez różnych pracodawców, umiejętności, umożliwiające absolwentowi szybką adaptację do ciągle zmieniającego się rynku pracy.

Warunki przyjęć:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
(Rozwiń)
Eksploracja Danych i Modelowanie InterdyscyplinarneObowiązkowe Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstości 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Bazy i Hurtownie Danych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody i modele fizyki w ekonomii i socjologii 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie procesów stochastycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie Sieci Złożonych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy High Performance Computing 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy i zastosowania teorii informacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 0 sylabus
   Statystyczna Eksploracja Danych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do wnioskowania statystycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=27
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObowiązkowe Detekcja promieniowania jądrowego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka zderzeń ciężkich jonów 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika kwantowa 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie procesów jądrowych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Oprogramowanie eksperymentu fizycznego 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Podstawy fizyczne energetyki jądrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
∑=27
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObowiązkowe Biofizyka z elementami biochemii 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrofizjologia 5 45 0 30 0 0 75 sylabus
   Metody optyczne w medycynie 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 0 sylabus
   Statystyka w medycynie 4 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Techniki medycyny nuklearnej 4 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Tomografia rezonansu magnetycznego 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
∑=27
Specjalność: Fizyka Zaawansowanych Materiałów
(Rozwiń)
Fizyka Zaawansowanych MateriałówObowiązkowe Elementy Chemii Ciała Stałego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka Ciała Stałego 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Fizyka Przyrządów Półprzewodnikowych 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Laboratorium nanotechnologii 5 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Optyka ciała stałego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 6 0 0 0 0 0 sylabus
   Termodynamika Materiałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=27
Specjalność: Optyka Stosowana
(Rozwiń)
Optyka StosowanaObowiązkowe Komputerowe Metody Optyki 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Laboratorium informatyki optycznej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Optyka ciała stałego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmnioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 0 sylabus
   Technika Laserów 6 30 0 0 0 0 75 sylabus
   Teoria światłowodów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=27
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Przedmiot humanistyczny 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
(Rozwiń)
Eksploracja Danych i Modelowanie InterdyscyplinarneObowiązkowe Akwizycja danych telemetrycznych 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kryptografia i ochrona danych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie zjawisk kolektywnych wsparte danymi rzeczywistymi 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Nieliniowa analiza sygnałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 6 6 0 0 0 0 90 sylabus
   Wstęp do programowania równoległego i rozproszonego 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObowiązkowe Fizyka jądra i cząstek elementarnych 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizyki i techniki jądrowej 2 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Nowe rozwiązania w energetyce jądrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Układy kontrolno-pomiarowe w instalacjach jądrowych 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObowiązkowe Laboratorium fizyki medycznej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej 3 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Oscylacje w układach biologicznych 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Tomografia komputerowa 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
∑=19
Specjalność: Fizyka Zaawansowanych Materiałów
(Rozwiń)
Fizyka Zaawansowanych MateriałówObowiązkowe Fotowoltaika 2 15 0 15 0 0 0 sylabus
   Kwantowe Metody Fizyki Ciała Stałego 6 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Laboratorium Przetwarzania Energii 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Magazynowanie Energii i Ogniwa Paliwowe 3 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Półprzewodnikowe Przyrządy Optoelektroniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
∑=19
Specjalność: Optyka Stosowana
(Rozwiń)
Optyka StosowanaObowiązkowe Elektrodynamika kwantowa 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Fotonika Ciekłych Kryształów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fotonika światłowodowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Optyka nieliniowa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Optyka ośrodków anizotropowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
∑=19
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Laboratorium przeddyplomowe 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
(Rozwiń)
Eksploracja Danych i Modelowanie InterdyscyplinarneObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Wybrane zagadnienia fizyki medycznej 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=7
Specjalność: Fizyka Zaawansowanych Materiałów
(Rozwiń)
Fizyka Zaawansowanych MateriałówObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Optyka Stosowana
(Rozwiń)
Optyka StosowanaObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 180 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=