Program Wydział Rok akademicki Stopień
Fizyka Techniczna Wydział Fizyki 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Fizyka Techniczna .

Cele:

Studia II stopnia na Wydziale Fizyki są adresowane do absolwentów studiów na kierunkach pokrewnych do fizyki technicznej, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, a po ich ukończeniu otrzymają odpowiednio dyplom magistra inżyniera lub magistra. Studia trwają 4 semestry i dotyczą jednej z 7 specjalności:
• Nanostruktury
• Ekologiczne źródła energii
• Fizyka i technika jądrowa
• Modelowanie układów złożonych
• Fotonika
• Informatyka optyczna
• Fizyka medyczna
Na pierwszym semestrze studenci uzupełniają umiejętności z zakresu fizyki technicznej według indywidualnych potrzeb z ukierunkowaniem na wybraną specjalność. Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna mogą być przyjęci na drugi semestr studiów. Na tym etapie nauki wykłady specjalistyczne uzupełnione są o liczne zajęcia laboratoryjne oraz seminaria naukowe. Na ostatnim semestrze Studiów studenci wykonują w pracowniach Wydziału pracę dyplomową związaną z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych Zakładach. Prace dyplomowe mogą być również wykonywane we współpracy z innymi instytucjami naukowymi w kraju lub za granicą.

Ukończenie kierunku Fizyka Techniczna daje umiejętność stosowania metod fizycznych do rozwiązywania problemów związanych nie tylko z techniką, ale również z naukami jak ekonomia, bądź socjologia. Dzięki temu przed absolwentami naszego Wydziału otwierają się możliwości zatrudnienia w bankowości, finansach i ubezpieczeniach. Studiowanie fizyki prowadzi do wykształcenia zdolności analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Są to uniwersalne, poszukiwane przez różnych pracodawców, umiejętności, a dodatkowo umożliwiające absolwentowi szybką adaptację do ciągle zmieniającego się rynku pracy.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObowiązkowe Wstęp do fizyki jądrowej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Detekcja promieniowania jądrowego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka zderzeń ciężkich jonów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika kwantowa 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie procesów jądrowych 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Oprogramowanie eksperymentu fizycznego 4 15 0 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy fizyczne energetyki jądrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=28
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Biochemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrofizjologia 5 45 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody optyczne w medycynie 4 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Statystyka w medycynie 4 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Tomografia rezonansu magnetycznego 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
∑=23
Specjalność: Fotonika
(Rozwiń)
FotonikaObieralne Przedmnioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Laboratorium informatyki optycznej 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Optyka ciała stałego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium współczesnych problemów optyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technika Laserów 6 30 0 0 0 0 75 sylabus
   Teoria światłowodów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Specjalność: Modelowanie układów złożonych
(Rozwiń)
Modelowanie układów złożonychObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstości 3 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka sieci złożonych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka w ekonomii i naukach społecznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowe metody optyki 6 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Kwantowe metody fizyki ciała stałego 5 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Procesy stochastyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=28
Specjalność: Nanostruktury
(Rozwiń)
NanostrukturyObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 6 6 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Fotowoltaika 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Kwantowe metody fizyki ciała stałego 5 30 15 0 0 0 90 sylabus
   Laboratorium nanotechnologii 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Optyka ciała stałego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Półprzewodnikowe przyrządy optoelektroniczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=28
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
ObieralneObieralne Chaos deterministyczny a medycyna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ewolucja Wszechświata 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Java 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Nadprzewodnictwo i nadciekłość 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria grup 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria pomiarów i analiza sygnałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wiązki i impulsy światła 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do kwantowej teorii pola 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Fizyka jądra i cząstek elementarnych 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizyki i techniki jądrowej 2 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Nowe rozwiązania w energetyce jądrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy kontrolno-pomiarowe w instalacjach jądrowych 4 15 0 0 0 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObieralne Akceleratory biomedyczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Aparatura ultrasonograficzna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nieliniowa analiza sygnałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Laboratorium fizyki medycznej 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Oscylacje w układach biologicznych 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Tomografia komputerowa 5 30 0 0 0 0 60 sylabus
∑=16
Specjalność: Fotonika
(Rozwiń)
FotonikaObieralne Przedmnioty obieralne do wyboru 6 6 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Elektrodynamika kwantowa 5 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka molekularna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fotonika światłowodowa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Optyka ośrodków anizotropowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=19
Specjalność: Modelowanie układów złożonych
(Rozwiń)
Modelowanie układów złożonychObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 6 6 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Fizyka sieci złożonych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nieliniowa analiza sygnałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika materiałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zatosowania układów złożonych 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Nanostruktury
(Rozwiń)
NanostrukturyObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Fizyka molekularna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kwantowe przyrządy półprzewodnikowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Magnetyzm ciał stałych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody "ab-initio" w modelowaniu właściwości materiałów 2 15 0 0 0 0 0 sylabus
   Nanoskopowe metody charakteryzacji materiałów 4 30 0 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika materiałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=19
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Laboratorium przeddyplomowe 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=11
ObieralneObieralne Bazy danych 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody optyki molekularnej w fizyce eksperymentalnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiacyjna modyfikacja materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObowiązkowe Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObowiązkowe Wybrane zagadnienia fizyki medycznej 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=3
Specjalność: Fotonika
(Rozwiń)
FotonikaObowiązkowe Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Specjalność: Modelowanie układów złożonych
(Rozwiń)
Modelowanie układów złożonychObowiązkowe Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Specjalność: Nanostruktury
(Rozwiń)
NanostrukturyObowiązkowe Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 180 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=23
ObieralneObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=