Program Wydział Rok akademicki Stopień
Administracja Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Administracja Dr Alina Naruniec

Cele:

Absolwent, to specjalista przygotowany do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej na średnich i wyższych szczeblach kierowania we władzach centralnych i lokalnych, działających w obszarze zarządzania miastem i regionem, zdolny do pełnienia ról zawodowych, w których współwystępują problemy prawne, ekonomiczne, społeczno – psychologiczne, techniczne i ekologiczne. Program studiów magisterskich wyrastając z gruntu, jakim jest program studiów licencjackich, kształtuje sylwetkę absolwenta akcentując wyraźnie przygotowanie do rozumienia i twórczego rozwiązywania zadań o wyższym stopniu złożoności, w oparciu o wiedzę teoretyczną. Mniejszy nacisk położony jest na sprawności i umiejętności w zakresie wąsko rozumianych zagadnień praktycznych.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczneObowiązkowe Ekonomia rynkowa 3 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Przedmioty prawneObowiązkowe Postępowanie sądowoadministracyjne 6 30 0 0 0 0 30 sylabus
   System ochrony prawnej w Unii Europejskiej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady ustroju politycznego państwa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Przedmioty socjologiczneObowiązkowe Polityka społeczna 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia organizacji 5 15 15 0 0 0 35 sylabus
   System ubezpieczeń społecznych 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczneObieralne Tematy obieralne ekonomiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Marketing międzynarodowy 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej 2 30 0 0 0 0 25 sylabus
∑=5
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Metodologia nauk 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody formalne w prawie i administracji 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Współczesne koncepcje ustrojowo-administracyjne 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Przedmioty prawneObieralne Tematy obieralne prawne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawowe zasady prawa pracy i ich zastosowanie w praktyce 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Prawnoadministracyjne aspekty zagospodarowania przestrzennego 4 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=7
Przedmioty socjologiczneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Public Relations Strategies for Public Administration and Private Sector 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty wykładowe obieralne (specjalizacyjne) i inneObowiązkowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczneObowiązkowe Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Przedmioty humanistyczneObieralne Tematy obieralne filozoficzne i historyczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Retoryka 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=5
Przedmioty prawneObieralne Tematy obieralne prawne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty socjologiczneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty techniczneObieralne Tematy obieralne techniczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty wykładowe obieralne (specjalizacyjne) i inneObowiązkowe Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Marketing 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczneObieralne Tematy obieralne ekonomiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym 4 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedsiębiorczość 2 0 15 0 0 0 10 sylabus
∑=9
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Teoria i filozofia państwa i prawa 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty techniczneObowiązkowe Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami 2 15 0 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Przedmioty wykładowe obieralne (specjalizacyjne) i inneObowiązkowe Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma zaawansowaną wiedzę interdyscyplinarną dotyczącą złożonych procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i otaczającym je świecie, a także zna źródła finansowania organizacji.
Efekt K_W02
Ma zaawansowaną wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjami i procesami administrowania, także z uwzględnieniem problematyki procesu inwestycyjnego.
Efekt K_W03
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauki administracji, ekonomii, prawa, historii administracji, socjologii oraz nauk ścisłych umożliwiającą analizę procesów społecznych, w tym w szczególności gospodarczych oraz ich skutków w skali krajowej i lokalnej.
Efekt K_W04
Ma wiedzę na temat metod analizy danych społecznych, ekonomicznych, matematycznych, historycznych i prawnych.
Efekt K_W05
Ma wiedzę na temat procesów globalizacji i regionalizacji.
Efekt K_W06
Ma wiedzę dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk społecznych i pokrewnych, a także rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu tematyki kierunku.
Efekt K_W07
Ma pogłębioną wiedzę na temat konkurencyjności i innowacyjności gospodarek oraz przedsiębiorstw.
Efekt K_W08
Ma wiedzę na temat przygotowania i wdrażania projektów z zakresu polityki społecznej.
Efekt K_W09
Ma rozeznanie w najnowszych publikacjach z zakresu tematyki kierunku i zna metodykę prowadzenia prac badawczych.
Efekt K_W10
Potrafi scharakteryzować podstawowe zasady bezpiecznego gromadzenia i wykorzystania informacji w sieciach telekomunikacyjnych.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Umie analizować procesy społeczne i zarządzać nimi w skali krajowej i lokalnej.
Efekt K_U02
Umie projektować rozwiązania złożonych problemów w skali mikro- i makrospołecznej.
Efekt K_U03
Ma umiejętność formułowania opinii dotyczących społecznych uwarunkowań procesów gospodarczych oraz wskazywania niezbędnych zmian.
Efekt K_U04
Umie dokonać krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, ekonomicznych i prawnych.
Efekt K_U05
Potrafi prowadzić badania i dokonywać pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej.
Efekt K_U06
Umie dokonywać syntezy informacji w celu formułowania spójnej i przekonującej argumentacji na rzecz konkretnych rozwiązań.
Efekt K_U07
Potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać.
Efekt K_U08
Umie poszukiwać nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów oraz animowania współpracy z innymi podmiotami.
Efekt K_U09
Ma umiejętność prowadzenia działalności zawodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym, potrafi komunikować się ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk społeczno-zawodowych.
Efekt K_U10
Potrafi ocenić wpływ otoczenia na zjawiska i procesy administrowania oraz przygotowywać i podejmować decyzje zarządcze, zwłaszcza strategiczne.
Efekt K_U11
Posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym.
Efekt K_U12
Potrafi w ramach systemu teleinformatycznego znaleźć, uporządkować i wykorzystać zebrane informacje.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Ma zdolność do aktywnego uczestnictwa i kształtowania demokratycznego społeczeństwa.
Efekt K_K02
Ma świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem.
Efekt K_K03
Ma zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
Efekt K_K04
Ma nawyk samodzielnej pracy, samokształcenia oraz aktualizowania i kumulacji wiedzy z różnych źródeł, a także rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi samodzielnie i krytycznie planować proces samokształcenia, w tym uzupełniania wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Efekt K_K05
Wykazuje się przedsiębiorczością, dając przykład zawodowych zachowań etycznych, ma świadomość pełnionej roli zawodowej i społecznej.
Efekt K_K06
Wykazuje zaangażowanie na rzecz rządowych i pozarządowych przedsięwzięć społecznych.
Efekt K_K07
Umie zgromadzić, uporządkować i ocenić, a także wykorzystać praktycznie dane zgromadzone w ramach systemów teleinformatycznych, zwłaszcza odnoszących się do funkcjonowania administracji.