Program Wydział Rok akademicki Stopień
Transport Wydział Transportu 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Transport Prodziekan ds. Kształcenia

Cele:

Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport kształtują wiedzę o systemach transportowych i systemach logistycznych, systemach zarządzania, o technicznych środkach transportu, ich bezpiecznym i efektywnym wykorzystaniu, o technologii przewozów i technologii magazynowania oraz o systemach kierowania i sterowania ruchem pojazdów dla zapewnienia przewozów z efektywnym wykorzystaniem środków technicznych, przy zapewnieniu właściwego bezpieczeństwa i niezawodności procesu trans-portowego. Efekty kształcenia dotyczą projektowania, tworzenia, modernizacji, zarządzania i eksploatacji systemów transportowych i systemów logistycznych. Nabyte umiejętności i kompetencje społeczne są wykorzystywane w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wewnątrzzakładowym. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku Transport są rozwijane w ramach specjalności odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działalności zawodowej inżyniera transportu (w powszechnym rozumieniu tego określenia). Niestacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, Logistyka i technologia transportu kolejowego, Logistyka i technologia transportu samochodowego, Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, Sterowanie ruchem drogowym, Sterowanie ruchem kolejowym, Sterowanie ruchem lotniczym, Telematyka transportu. Miejscem pracy absolwenta studiów pierwszego stopnia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej są te działy gospodarki narodowej, gdzie występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, modernizacją, eksploatacją i rozwojem systemów transportowych i logistycznych oraz ich infrastruktury, układów i środków transportu. Wszędzie tam inżynierowie transportu współpracują ze specjalistami z zakresu urbanistyki, budownictwa, energetyki, budowy maszyn, teleinformatyki, ekonomii, ergonomii, socjologii, logistyki, ochro¬ny środowiska oraz wojskiem i służbami państwowymi (policja, straż pożarna, straż graniczna). Dotyczy to także etapu prac studialnych, formułowania koncepcji programowo-przestrzennych, opracowania programów funkcjonalno-użytkowych oraz wstępnych projektów technologicznych i organizacyjnych, projektów budowlanych i wykonawczych układów komunikacyjnych i obiektów zaplecza technicznego transportu oraz projektów w zakresie koncepcji i założeń techniczno-użytkowych środków transportu.

Warunki przyjęć:

Szczegółowe zasady warunków przyjęć są dostępne na stronie https://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Infrastruktura transportu I 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy transportowe I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 5 18 18 0 0 0 36 sylabus
   Matematyka I 10 4 4 0 0 0 72 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 18 0 9 0 0 27 sylabus
   Podstawy ekonomii 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia Informacyjna 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObieralne Język obcy I 3 0 27 0 0 0 28 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika I 4 9 18 9 0 0 27 sylabus
   Grafika inżynierska I 3 9 9 0 0 0 18 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Fizyka II 2 0 9 9 0 0 18 sylabus
   Informatyka I 4 18 0 18 0 0 36 sylabus
   Matematyka II 5 18 18 0 0 0 36 sylabus
   Mechanika techniczna I 4 9 18 0 0 0 27 sylabus
∑=15
Wychowanie fizyczneObieralne Wychowanie fizyczne 0 0 18 0 0 0 15 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObieralne Język obcy II 3 0 27 0 0 0 28 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika II 4 9 18 0 0 0 27 sylabus
   Grafika inżynierska II 2 9 0 0 18 0 27 sylabus
   Logistyka 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy budowy maszyn I 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=11
PodstawoweObowiązkowe Informatyka II 2 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Mechanika techniczna II 4 9 18 0 0 0 27 sylabus
   Probabilistyka I 3 9 18 0 0 0 27 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObieralne Język obcy III 3 0 27 0 0 0 28 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika III 2 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Metrologia I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy automatyki I 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy budowy maszyn II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy elektroniki I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Środki transportu I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Badania operacyjne 5 18 18 0 0 0 36 sylabus
   Mechanika techniczna III 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Probabilistyka II 1 0 0 9 0 0 9 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Podstawy budowy maszyn IV 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria maszyn cieplnych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów samochodowych 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Kolejowe układy transportowe I 3 9 0 0 9 0 18 sylabus
   Pojazdy szynowe i trakcja 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Drogowe układy komunikacyjne I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów samochodowych 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Drogi w transporcie wewnętrznym 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Zakłady przemysłowe 3 9 0 0 9 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Drogowe układy komunikacyjne I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Ruch drogowy i miejski I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów samochodowych 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Elementy i układy sterowania ruchem kolejowym I 2 9 0 0 0 0 9 sylabus
   Kolejowe układy transportowe I 3 9 0 0 9 0 18 sylabus
   Pojazdy szynowe i trakcja 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Meteorologia lotnicza 2 0 18 0 0 0 18 sylabus
   Prawo lotnicze i bezpieczeństwo ruchu lotniczego I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika komputerowa w sterowaniu ruchem lotniczym I 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Telematyka transportu
(Rozwiń)
Telematyka transportuSpecjalnościowe Podstawy telekomunikacji 4 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Systemy teletransmisyjne I 3 9 9 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Języki obceObieralne Język obcy IV 3 0 27 0 0 0 28 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Metrologia II 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Organizacja i zarządzanie 4 18 0 0 9 0 27 sylabus
   Podstawy automatyki II 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Podstawy budowy maszyn III 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Podstawy elektroniki II 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Podstawy inżynierii ruchu 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy transportowe II 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Systemy łączności w transporcie 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=18
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Elektryczne wyposażenie pojazdów samochodowych 4 18 0 9 0 0 27 sylabus
   Hydromechanika i urządzenia hydrauliczne 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy budowy maszyn V 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Podstawy dynamiki maszyn 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Pojazdy samochodowe I 3 27 0 0 0 0 27 sylabus
   Silniki samochodowe I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia wytwarzania i napraw pojazdów samochodowych I 1 9 0 0 0 0 9 sylabus
   Teoria maszyn cieplnych II 2 0 18 0 0 0 18 sylabus
∑=18
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Kolejowe układy transportowe II 3 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Przepływ ładunków w systemach logistycznych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika ruchu kolejowego 3 9 18 0 0 0 27 sylabus
   Technologia pasażerskich przewozów kolejowych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia prac ładunkowych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Telekomunikacja kolejowa 4 18 0 9 0 0 27 sylabus
∑=18
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Drogowe układy komunikacyjne II 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Inżynieria ruchu drogowego 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Laboratorium ruchu drogowego 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym I 3 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Przepływ ładunków w systemach logistycznych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia prac ładunkowych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=18
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Przepływ ładunków w systemach logistycznych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Środki transportu wewnętrznego 3 9 0 0 9 0 18 sylabus
   Technologia magazynowania I 4 18 18 0 0 0 36 sylabus
   Technologia prac ładunkowych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu wewnętrznego I 5 18 18 0 0 0 36 sylabus
∑=18
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Drogi i ulice I 3 27 0 0 0 0 27 sylabus
   Drogowe układy komunikacyjne II 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Elektronika I 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Pomiary w ruchu drogowym I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Ruch drogowy i miejski II 2 0 9 0 0 0 9 sylabus
   Sterowanie ruchem drogowym I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa I 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
∑=18
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Elektronika I 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Elementy i układy sterowania ruchem kolejowym II 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa I 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Technika ruchu kolejowego 3 9 18 0 0 0 27 sylabus
   Telekomunikacja kolejowa 4 18 0 9 0 0 27 sylabus
∑=18
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Budowa i eksploatacja portów lotniczych 4 18 0 0 9 0 27 sylabus
   Elektronika I 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Inżynieria ruchu lotniczego I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Mechanika lotu 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Technika cyfrowa I 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Technika komputerowa w sterowaniu ruchem lotniczym II 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
∑=18
Specjalność: Telematyka transportu
(Rozwiń)
Telematyka transportuSpecjalnościowe Elektronika I 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Radiokomunikacja w transporcie 3 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Sieci telekomunikacyjne w transporcie I 1 9 0 0 0 0 9 sylabus
   Sterowanie ruchem I (obieralny) 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy teletransmisyjne II 2 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa I 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Technologia przewozów I (obieralny) 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Telematyka transportu I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=18
KierunkoweObowiązkowe Ekonomika transportu 4 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy eksploatacji technicznej 4 18 9 0 0 0 27 sylabus
∑=8
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Diagnostyka samochodowa 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Laboratorium eksploatacji technicznej pojazdów samochodowych 6 0 0 4 0 0 36 sylabus
   Pojazdy samochodowe II 4 0 9 9 0 0 18 sylabus
   Silniki samochodowe II 4 0 9 9 0 0 18 sylabus
   Technologia wytwarzania i napraw pojazdów samochodowych II 3 0 18 0 0 0 18 sylabus
   Zaplecze techniczne eksploatacji pojazdów samochodowych 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
∑=26
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym 2 0 0 0 0 0 9 sylabus
   Kolejowe układy transportowe III 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Prawo transportowe 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym III 2 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Technologia pasażerskich przewozów kolejowych II 2 0 9 0 9 0 18 sylabus
   Technologia prac ładunkowych II 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Technologia pracy stacji kolejowych 4 9 9 0 9 0 27 sylabus
   Technologia towarowych przewozów kolejowych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia towarowych przewozów kolejowych II 3 0 9 0 9 0 18 sylabus
∑=26
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych II 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie transportem samochodowym II 5 18 9 9 0 0 36 sylabus
   Prawo transportowe 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Przepływ ładunków w systemach logistycznych II 4 9 9 0 9 0 27 sylabus
   Technologia prac ładunkowych II 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego II 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego III 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Telekomunikacja w transporcie drogowym 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=26
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Prawo transportowe 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Przepływ ładunków w systemach logistycznych II 4 9 9 0 9 0 27 sylabus
   Sterowanie w transporcie wewnętrznym 5 18 0 18 0 0 36 sylabus
   Technologia magazynowania II 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Technologia prac ładunkowych II 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Technologia towarowych przewozów kolejowych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu wewnętrznego II 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Telekomunikacja w transporcie wewnętrznym 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=26
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Drogi i ulice II 3 0 9 0 9 0 18 sylabus
   Elektronika II 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Podstawy automatyki III 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Pomiary w ruchu drogowym II 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem drogowym II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem drogowym III 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa II 2 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Technika cyfrowa III 3 0 0 0 0 0 18 sylabus
   Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym 5 18 0 18 0 0 36 sylabus
∑=26
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Elektronika II 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Elementy i układy sterowania ruchem kolejowym III 4 0 0 27 0 0 27 sylabus
   Podstawy automatyki III 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem kolejowym IV 3 0 9 0 18 0 27 sylabus
   Technika cyfrowa II 2 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Technika cyfrowa III 3 0 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika sterowania ruchem kolejowym I 3 27 0 0 0 0 27 sylabus
   Technika sterowania ruchem kolejowym II 4 0 0 27 0 0 27 sylabus
∑=26
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Budowa i eksploatacja statków powietrznych 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Elektronika II 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Inżynieria ruchu lotniczego II 5 18 18 0 0 0 36 sylabus
   Inżynieria ruchu lotniczego III 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Lotnicze systemy łączności 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy automatyki III 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Prawo lotnicze i bezpieczeństwo ruchu lotniczego II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika cyfrowa II 2 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Technika cyfrowa III 3 0 0 0 0 0 18 sylabus
∑=26
Specjalność: Telematyka transportu
(Rozwiń)
Telematyka transportuSpecjalnościowe Eksploatacja systemów telekomunikacyjnych 4 9 9 9 0 0 27 sylabus
   Elektronika II 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Podstawy automatyki III 2 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Sieci telekomunikacyjne w transporcie II 3 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Sterowanie ruchem II (obieralny) 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy komutacyjne 3 9 9 9 0 0 27 sylabus
   Technika cyfrowa II 2 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Technika cyfrowa III 3 0 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologia przewozów II (obieralny) 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Telematyka transportu II 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
∑=26
KierunkoweObieralne Praktyka (specjalnościowa/dyplomowa) 4 0 0 0 160 0 0 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 0 18 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 5 0 18 0 0 0 18 sylabus
∑=20
Obieralne HESObieralne Przedmiot obieralny humanistyczno-ekonomiczno-społeczny I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny humanistyczno-ekonomiczno-społeczny II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Kierowanie - teoria i praktyka 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy ochrony własności intelektualnej 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedsiębiorczość innowacyjna 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=4
Obieralne I, II, IIIObieralne Przedmiot obieralny I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny III 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Analiza i projektowanie systemów zabezpieczeń w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Komputerowe wspomaganie projektowania elementów liniowych infrastruktury kolejowej i drogowej 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Metody ilościowe w planowaniu procesów logistycznych 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy algorytmiki 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Programowanie w języku C 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Recykling pojazdów 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Środki transportu wodnego oraz infrastruktura i suprastruktura portów 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Środowisko programowania Matlab w praktyce 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Symulatory ruchu pojazdu - elementy teorii i praktyki 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy transportowe APM ATS (Automated People Movers - Automated Transportation System) 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Transport drogowy towarów niebezpiecznych 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Wpływ drgań i hałasu na człowieka - operatora 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Wybrane problemy techniki świetlnej w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Wybrane zagadnienia termografii w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Zintegrowane środowisko programowania Matlab - Simulink - SimMechanics 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=