Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Prodziekan ds. Studiów

Cele:


    Dzięki Integralnemu Programowi Studiów (IPS), rok przed ukończeniem studiów, każdy student może wybrać jedną z siedmiu specjalności w celu pogłębienia wiedzy w wybranym obszarze i napisania związanej z nim pracy dyplomowej. Studenci wybierając specjalność trafiają pod bezpośrednią opiekę jednego z Zakładów wchodzących w skład Wydziału Zarządzania. Realizują zajęcia i przygotowują prace dyplomowe pod kierunkiem jego pracowników, mogą być włączani w prace badawcze i doradcze prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w poszczególnych Zakładach. • Zarządzanie Innowacjami • Zarządzanie Produkcją • Informatyka Gospodarcza • Finanse i Zarządzanie Ryzykiem • Kwalitologia i Inżynieria Jakości • Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy • Zarządzanie Strategiczne
   Zakres fachowej wiedzy oraz umiejętności dla poszczególnych specjalności można scharakteryzować następująco:

Specjalność:Zarządzanie innowacjami
    Absolwent ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu: rodzaju i kierunków rozwoju innowacji, wpływu innowacji na rynek i procesy biznesowe, wpływu makro i mikro otoczenia na rozwój innowacji, a także innowacji w sferze zarządzania procesowego i w sferze produktu. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: definiowania biznes planu, metod oceny efektywności prostych i złożonych oraz roli czasu w ocenie efektywności przedsięwzięć innowacyjnych. Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie metod analizy strategicznej i planowania strategicznego w zarządzaniu innowacjami, w rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa, wprowadzania zmian a także w zakresie metod twórczego poszukiwania rozwiązań i stosowania prawa międzynarodowego.

Specjalność:Zarządzanie produkcją
    Absolwent ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw i metod zarządzania produkcją, systemów ERP, struktury sieciowej przedsiębiorstw i metod badania i mierzenia - przydatnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z zarządzaniem produkcją. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, modelowania procesów produkcyjnych, sterowania produkcją, logistyki usług oraz metod rozwiązywania problemów produkcyjnych niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji.

Specjalność:Informatyka gospodarcza
    Absolwent uzyskuje kierunkową wiedzę wynikającą ze struktury specjalności oraz zadań realizowanych w jej ramach. Pozwala ona na rozwiązywanie problemów oraz racjonalizację działań dotyczących zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem dowolnej branży i sektora gospodarki. Jest to wiedza z zakresu: wybranych technologii i systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, e-biznesu, gromadzenia, przetwarzania i analizy danych oraz inżynierii wiedzy, a także wszystkich aspektów zarządzania projektami informatycznymi.

Specjalność:Finanse i zarządzanie ryzykiem
    Absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie nauki o finansach i zarządzaniu ryzykiem i jej powiązaniu z innymi dyscyplinami. Ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie natury zjawisk finansowych. Zna podstawowe kategorie finansowe i metody ich badania. Ma wiedzę o procesach zmian systemu finansowego, instytucji finansowych oraz ich elementów, rozumie przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian.

Specjalność:Kwalitologia i inżynieria jakości
    Absolwent ma elementarną wiedzę w zakresie: terminologii związanej z kwalitologią i inżynierią jakości, stosowaniem narzędzi doskonalenia jakości, problematyki normalizacji, certyfikacji, akredytacji i integracji systemów zarządzania w tym likwidacji barier w handlu w UE. Posiada usystematyzowaną wiedzę w zakresie możliwości zastosowania odpowiednich metod badań i oceny jakości procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Posiada wiedzę na temat uregulowań prawnych i normatywnych, w tym w zakresie projektowania systemów zarządzania jakością wg wymagań PN EN ISO 9001:2009 oraz na temat reprezentatywnych dokumentów analizy kosztów jakości, zasad integracji oraz standardów audytu systemów zarządzania, a także formułowania kryteriów oceny jakości oprogramowania.

Specjalność:Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
    Absolwent ma podstawowa wiedzę o człowieku funkcjonującym w strukturach organizacji, w której uwzględnione są zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także zarządzanie ryzykiem zawodowym, zna metody normalizacji i certyfikacji w bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ergonomii, zna ogólne zasady w technikach komunikacji interpersonalnej a także prezentacji, ma podstawową wiedzę dotyczącą psychologii pracy. Ma wiedzę o normach funkcjonowania człowieka zawartych w fizjologii pracy, zna wymagania zawarte w ergonomii przemysłowej niezbędne w projektowaniu jednostek organizacyjnych zarówno biznesowych jak i non profit, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zarządzania środowiskiem pracy, a także metody usprawniania procesów pracy, zna ogólne zasady humanocentrycznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Specjalność:Zarządzanie strategiczne
    Absolwent posiada wiedzę dotyczącą: kluczowych koncepcji teorii przedsiębiorstwa odnośnie do powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych; obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa i relacji między nimi, także w powiązaniu z własnymi doświadczeniami w środowisku pracy; roli kultury, etyki i postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji; użyteczności metod zarządzania przedsiębiorstwem zarówno tzw. „miękkich” (negocjacji, komunikacji w zarządzaniu, budowania kultury organizacyjnej i związanych z nią wartości firmy), jak i „twardych”, (przedsiębiorczości, zarządzania marką); funkcji kierowania ludźmi w kontekście typu organizacji i zasięgu jej działania. Ponadto nauczy się: wybranych metod i technik stosowanych w zarządzaniu organizacją i stosowania ich w praktyce, w tym analiz strategicznych i marketingowych; skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów, przed którymi stoi współczesna organizacja; metod stosowanych przy budowaniu relacji organizacji z otoczeniem; metod i technik przeprowadzania zmian strukturalnych i organizacyjnych w tym projektowania i wdrażania zmian.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
A - podstawowyobowiązkowe Analiza matematyczna 6 18 18 0 0 0 36 sylabus
   Fizyka 1 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Nauki o materiałach 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Propedeutyka prawa 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Technologie informatyczne 4 10 0 18 0 0 28 sylabus
∑=18
B - kierunkowyobowiązkowe Mikroekonomia 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 24 0 0 0 0 24 sylabus
∑=7
D - ogólnyobowiązkowe Historia gospodarcza 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
A - podstawowyobowiązkowe Fizyka 2 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Statystyka opisowa 5 18 18 0 0 0 36 sylabus
∑=13
B - kierunkowyobowiązkowe Metrologia 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy ergonomii 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Projektowanie i grafika inżynierska 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=13
D - ogólnyobowiązkowe Język obcy 1 4 0 36 0 0 0 36 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
B - kierunkowyobowiązkowe Organizacja produkcji 6 18 0 10 0 0 28 sylabus
∑=6
D - ogólnyobowiązkowe Język obcy 2 4 0 36 0 0 0 36 sylabus
∑=4
T - Technologicznyprofil budowlany Budownictwo ogólne 1 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Instalacje budowlane 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy mechaniki i konstrukcji 8 18 18 0 0 0 36 sylabus
   Zarządzanie procesem budowlanym 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
 profil elektroniczny Elementy elektroniczne 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Elementy foniczne 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Inżynieria montażu urządzeń elektronicznych 6 10 0 18 0 0 28 sylabus
   Inżynieria produkcji materiałów i struktur elektronicznych 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Wstęp do teorii obwodów i sygnałów elektronicznych 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
 profil elektryczny Maszyny i napęd elektryczny 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Podstawy elektrotechniki 8 18 10 10 0 0 38 sylabus
   Podstawy energoelektroniki 6 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Podstawy funkcjonowania elektroenergetyki 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
 profil informatyczny Administracja w sieciach komputerowych 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Algorytmy i struktury danych 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Architektura systemów komputerowych 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy programowania 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Projektowanie i eksploatacja baz danych 6 10 0 18 0 0 28 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
B - kierunkowyobowiązkowe Rachunek kosztów przedsiębiorstwa 6 18 10 0 0 0 28 sylabus
∑=6
D - ogólnyobowiązkowe Język obcy 3 4 0 36 0 0 0 36 sylabus
∑=4
T - Technologicznyprofil budowlany Budownictwo komunikacyjne 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Budownictwo ogólne 2 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Geodezja inżynierska 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Materiały budowlane 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Procesy technologiczne w produkcji wyrobów budowlanych 6 10 10 0 10 0 30 sylabus
 profil elektroniczny Metody diagnostyki elementów elektronicznych 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Techniki konstrukcji urządzeń elektronicznych 6 10 0 18 0 0 28 sylabus
   Układy elektroniczne i wstęp do mikroelektroniki 6 10 0 18 0 0 28 sylabus
   Wstęp do systemów mikroprocesowych 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
 profil elektryczny Eksploatacje i bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych 6 18 0 10 0 0 28 sylabus
   Elektrokonstrukcje w transporcie i przemyśle 8 18 10 0 10 0 38 sylabus
   Instalacje elektryczne 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Laboratorium elektroenergetyki 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
 profil informatyczny Administracja baz danych 2 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Programowanie aplikacji 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
   Programowanie w sieciach komputerowych 6 10 0 18 0 0 28 sylabus
   Projektowanie interfejsów i serwisów internetowych 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Systemy operacyjne 4 10 0 10 0 0 20 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
A - podstawowyobowiązkowe Badania operacyjne 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=4
B - kierunkowyobowiązkowe Automatyzacja procesów produkcji 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Komputerowe wspomaganie prac inzynierskich 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Logistyka 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Marketing 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Projekt przejściowy 5 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Rachunkowość finansowa 5 18 10 0 0 0 28 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
C - specjalnościobowiązkowe Praca dyplomowa cz1 6 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 160 0 0 0 160 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z1 - Zarządzanie innowacjami Analizy strategiczne w zarządzaniu innowacjami 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Finansowanie działalności innowacyjnej 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Metody twórczego poszukiwania rozwiązań 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Przygotowanie produkcji i usług 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie zmianami 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z2 - Zarządzanie produkcją Informatyczne systemy zarządzania produkcją 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Laboratorium ERP 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Laboratorium zarządzania produkcją 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Metody badania i mierzenia pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie produkcją 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z3 - Informatyka gospodarcza Inżynieria wiedzy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Podstawy e-biznesu 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Projektowanie hurtowni danych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Systemy multimedialne 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Systemy wspomagania pracy grupowej 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z4 - Finanse i zarządzanie ryzykiem Analiza finansowa przedsiębiorstw 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Otoczenia finansowe przedsiębiorstwa 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Ryzyko w działalności gospodarczej 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Ubezpieczeniowe instrumenty zarządzania ryzykiem 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie finansami 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z5 - Kwalitologia i inżynieria jakości Architektura procesów w zarządzaniu jakością 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Europejski System Ocen Zgodności 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Metody badania i oceny jakości 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Podstawy kwalitologii i inżynierii jakości 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   System zarządzania jakością 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z6 - Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Normalizacja i certyfikacja w BHP i ergonomii 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Psychologia pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Techniki komunikacji i prezentacji 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem zawodowym 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z7 - Zarządzanie strategiczne Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Analizy marketingowe w praktyce 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Kultura organizacyjna 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Projektowanie i wdrażanie zmian w organizacji 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie marką 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
C - specjalnościobowiązkowe Praca dyplomowa cz2 9 0 0 0 90 0 90 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z1 - Zarządzanie innowacjami Biznes plan 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Metody badania i wartościowania pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Prawo międzynarodowe 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Strategia rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z2 - Zarządzanie produkcją Kaizen i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Logistyka usług 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Modelowanie procesów produkcyjnych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Projektowanie procesów produkcyjnych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Sterowanie produkcją 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z3 - Informatyka gospodarcza Bezpieczeństwo systemów informatycznych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Inteligentne systemy zarządzania 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Projektowanie informatycznych systemów zarządzania 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Raportowanie i analiza danych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie projektem IT 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z4 - Finanse i zarządzanie ryzykiem Gra kierownicza 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Prawo podatkowe 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Przygotowanie, ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Rynek kapitałowy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zastosowanie teorii gier na rynkach kapitałowych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z5 - Kwalitologia i inżynieria jakości Audyt i certyfikacja systemów zarządzania 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Integracja systemów zarządzania 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Kompleksowe Zarządzanie Jakością 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Ocena jakości oprogramowania 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Rachunek kosztów jakości 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z6 - Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Ergonomia przemysłowa 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Fizjologia pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Metody usprawniania procesów pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Projektowanie i diagnoza ergonomiczna procesów pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z7 - Zarządzanie strategiczne Komunikacja w zarządzaniu 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Koncepcje sustainability 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Negocjacje w pracy menedżera 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Przedsiębiorczość technologiczna 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie wiedzą 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=