Program Wydział Rok akademicki Stopień
Administracja Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2017/2018 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Administracja Dr Katarzyna Górniak

Cele:

Absolwent kierunku Administracja otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie matematyki i informatyki oraz stosunkowo szeroka wiedza w zakresie wybranych a istotnych dla miasta i regionu zagadnień technicznych. Ten zakres wiedzy wynikający z usytuowania kierunku na uczelni technicznej jest rozbudowany o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk społecznych. Absolwent winien być specjalistycznie przygotowany do roli zawodowej, w której łączą się problemy techniczne, administracyjne i społeczne. Są to role związane z zarządzaniem miastem i regionem, organizowaniem promocji miasta i regionu, współdziałania inwestora z władzą lokalną przy uwzględnieniu specyfiki systemu samorządu terytorialnego. Na studiach licencjackich - pierwszego stopnia nacisk położony jest na kształcenie sprawności i umiejętności przydatnych w pełnieniu ról zawodowych na niższym i średnim szczeblu kierowania.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu: maturalnego lub na uczelni.

Efekty kształcenia


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczne i związane z zarządzaniemObowiązkowe Mikroekonomia 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technika pracy biurowej 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
∑=8
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Etyka w administracji 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Historia administracji 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Przedmioty prawniczeObowiązkowe Podstawy prawoznawstwa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo konstytucyjne 5 20 20 0 0 0 20 sylabus
∑=9
Przedmioty ścisłeObowiązkowe Matematyka 3 15 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Przedmioty socjologiczneObowiązkowe Podstawy psychologii społecznej 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Przedmioty techniczneObowiązkowe Technologie informacyjne i komunikacyjne 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczne i związane z zarządzaniemObowiązkowe Makroekonomia 5 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Język obcy 3 0 15 0 0 0 24 sylabus
∑=3
Przedmioty prawniczeObowiązkowe Instytucje zjednoczonej Europy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nauka o administracji 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne z elementami odpowiedzialności cywilnej w administracji 4 15 15 0 0 0 40 sylabus
   Prawo parlamentarne z legislacją 4 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Ustrój samorządu terytorialnego 4 30 15 0 0 0 35 sylabus
∑=16
Przedmioty ścisłeObowiązkowe Matematyka 3 15 15 0 0 0 25 sylabus
∑=3
Przedmioty techniczneObowiązkowe Technologie informacyjne I 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Język obcy 3 0 15 0 0 0 24 sylabus
∑=3
Przedmioty prawniczeObowiązkowe Podstawy procedury cywilnej 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo administracyjne 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
∑=8
Przedmioty ścisłeObowiązkowe Logika formalna 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Statystyka 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=6
Przedmioty socjologiczneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Kreatywne rozwiązywanie problemów 3 0 15 0 0 0 1 sylabus
 Obowiązkowe Socjologia i metody badań socjologicznych 4 15 10 0 0 0 25 sylabus
∑=7
Przedmioty techniczneObowiązkowe Technologie informacyjne II 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wybrane zastosowania mechaniki 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Język obcy 3 0 15 0 0 0 24 sylabus
   Logika dla prawników 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=4
Przedmioty prawniczeObieralne Tematy obieralne prawne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo rodzinne i spadkowe 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Postępowanie administracyjne z elementami e-administracji 5 15 15 0 0 0 35 sylabus
   Publiczne prawo gospodarcze 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=13
Przedmioty techniczneObowiązkowe Systemy i usługi informacyjne w administracji 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=5
Przedmioty wykładowe obieralneObowiązkowe Ekonomia instytucjonalna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObieralne Przedmioty obieralne inne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=8
Przedmioty ekonomiczne i związane z zarządzaniemObieralne Tematy obieralne z ekonomii i zarządzania 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Demografia w gospodarce przestrzennej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Finanse publiczne i prawo finansowe 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Przedmioty humanistyczneObieralne Tematy obieralne filozoficzne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Język obcy 3 0 15 0 0 0 24 sylabus
∑=6
Przedmioty prawniczeObowiązkowe Postępowanie egzekucyjne w administracji 4 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Przedmioty techniczneObowiązkowe Podstawy bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych 3 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy budownictwa 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Przedmioty wykładowe obieralneObowiązkowe Rachunkowość finansowa 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Praca dyplomowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki zawodowe 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Przedmioty prawniczeObieralne Tematy obieralne prawnicze 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Prawo pracy i prawo urzędnicze 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawo Unii Europejskiej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Przedmioty socjologiczneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Techniki negocjacji i mediacji w administracji 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Przedmioty techniczneObieralne Tematy obieralne techniczne i matematyczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Opracowanie badań ankietowych w programie Statistica 1 0 15 0 0 0 10 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe