Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika Dziekan Wydziału SiMR prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Cele:

Celem programu kształcenia na kierunku Mechatronika jest dostarczenie absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz dobrze podbudowanej teoretycznie wiedzy z zakresu budowy maszyn, pojazdów oraz systemów mechatronicznych. Celem programu jest również wyrobienie w nich interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Ze względu na ukierunkowanie efektów kształcenia na wymagania stawiane przez przemysł szeroko pojętych pojazdów i maszyn roboczych, program kształcenia na kierunku MTR Wydziału SiMR w szerokim zakresie uwzględnia zagadnienia z dziedziny Mechaniki płynów, Termodynamiki, Mechaniki i Dynamiki pojazdów. Znaczna cześć programu kształcenia odnosi się do układów napędowych maszyn i pojazdów opartych o napędy mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne. Nie mniej istotna część programu kształcenia odnosi się do projektowania systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach roboczych oraz inteligentnych elementów infrastruktury. W programie kształcenia duża część efektów dotyczy procesu wytwarzania tego typu systemu, bez którego znajomości trudno jest poprawnie zaprojektować elementy układów napędowych i konstrukcji nośnych maszyn i pojazdów. Kierunek Mechatronika umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów wydziału, tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych) oraz ich systemów mechatronicznych. Studenci studiów II stopnia mają do wyboru następujące specjalności: • Mechatronika Pojazdów • Mechatronika Maszyn Roboczych • Konstrukcje Inteligentne • Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie systemów mechatronicznych 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza zespolona 4 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka maszyn 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Fizyka IV 4 45 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika III 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
   Metody numeryczne w mechanice 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane systemy wytwarzania 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=24
SpecjalnościoweSpecjalnościowe Modelowanie i sterowanie maszyn roboczych 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Rozproszone systemy mechatroniczne 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie maszyn roboczych 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Planowanie ruchu pojazdów autonomicznych 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 5 0 50 sylabus
   Sieci komputerowe 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Sterowanie i regulacja maszyn roboczych 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Uszkodzeniowo zorientowane sterowanie układami dynamicznymi 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Zaawansowane metody analizy sygnałów i obrazów 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=19
PodstawoweObowiązkowe Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów technicznych 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=7
SpecjalnościoweSpecjalnościowe Kogeneracja energii w pojazdach 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Napędy hybrydowe 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Podstawy prawa pracy 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot społeczno-humanistyczny 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 18 0 180 sylabus
   Praktyka dyplomowa - 4 tygodnie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 20 sylabus
∑=26
SpecjalnościoweSpecjalnościowe Identyfikacja hałasowo-wibracyjna zagrożeń środowiska 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Termoakustyka 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=