Program Wydział Rok akademicki Stopień
Papiernictwo i Poligrafia Wydział Inżynierii Produkcji 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Papiernictwo i Poligrafia brak

Cele:

Absolwent kierunku Papiernictwo i Poligrafia Politechniki Warszawskiej uzyskuję szeroką wiedzę z zakresu technologii poligrafii i papiernictwa. Dotyczy to w szczególności produkcji, w której wykorzystywane są zaawansowane technologie informacyjne i materiałowe oraz systemy sterowania automatycznego. Absolwent uzyskuje ponadto zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu współczesnej technologii poligraficznej. Nabywa umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych. Jest przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych oraz wykonawczych w przedsiębiorstwach poligraficznych i papierniczych, doradczych, projektowych i reklamowych. Posługuje się zawodowym językiem angielskim lub niemieckim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia zarówno na kierunkach technicznych, jak też również techniczno – menadżerskich. Absolwent kierunku Papiernictwo i Poligrafia może podjąć pracę w każdym zakładzie poligraficznym lub papierniczym, a także w jednostkach naukowo-badawczych, w wydawnictwach oraz agencjach reklamowych na stanowisku specjalisty do spraw drukowania, a także we wszystkich firmach dostarczających materiały, urządzenia i oprogramowanie do potrzeb przemysłu poligraficznego

Warunki przyjęć:

Aby zostać przyjętym na studia i stać się studentem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki: 1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej. 2. Zostać zakwalifikowanym na studia w wyniku poddania się procedurze kwalifikacyjnej. 3. Złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i odebrać decyzję o przyjęciu na studia. 4. Dostarczyć świadectwo lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, uzyskane w wyniku badań wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 5. Złożyć wymagane prawem oświadczenie o dotychczasowym korzystaniu z bezpłatnych studiów wyższych i podpisać umowę z Dziekanem danego Wydziału. 6. Złożyć ślubowanie studenckie. Procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) działające na wszystkich wydziałach i w Kolegium. W procedurze tej kandydaci uzyskują pewną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi jedyne kryterium przy podejmowaniu przez WKR decyzji o przyjęciu na studia.


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneChemia Chemia 1 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
 Informatyka Sieci komputerowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Techniki informacyjne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Informatyka/obier. Przedmioty obieralne informatyczne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Bazy danych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   TEX Język programowania 1 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Użytkownik sieci komputerowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Matematyka Matematyka 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Nietechniczne HES BHP i ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Prawo pracy 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
 Nietechniczne/WF Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Projektowanie i konstrukcja maszyn Grafika Inżynierska 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneChemia Chemia 2 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
 Elektronika i elektrotechnika Podstawy elektrotechniki i elektroniki 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
 Matematyka Matematyka 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Nietechniczne HES Ochrona własności intelektualnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Nietechniczne/język obcy Język obcy 1 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Podstawy papiernictwa i poligrafii Podstawy papiernictwa i poligrafii 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
 Projektowanie i konstrukcja maszyn Mechanika i wytrzymałość 1 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Technologia papiernictwa i poligrafii Technologia papieru 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=31
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneFizyka Fizyka 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Informatyka/obier. Przedmioty obieralne informatyczne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Bazy danych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   TEX Język programowania 2 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Użytkownik sieci komputerowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Maszyny papiernicze i poligraficzne Maszyny papiernicze i przetwórcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Matematyka Matematyka 3 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Nietechniczne/język obcy Język obcy 2 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Projektowanie i konstrukcja maszyn Części maszyn 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość 2 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
 Technologia papiernictwa i poligrafii Fotoreprodukcja 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Metrologia papiernicza i poligraficzna 1 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność: Eksploatacja maszyn poligraficznych
(Rozwiń)
Specjalność: Eksploatacja maszyn poligraficznychEksploatacja maszyn poligraficznych Podstawy konstrukcji maszyn 1 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne specjalności IP-ID-GM 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
∑=11
Specjalność: Specjalność: Technologia poligrafii
(Rozwiń)
Specjalność: Technologia poligrafiiTechnologie Poligrafii Technologia papieru 2 5 45 0 15 0 0 60 sylabus
   Technologia składu tekstu 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=11
WspólneFizyka Fizyka 2 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
 Matematyka Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Nietechniczne/język obcy Język obcy 3 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
 Technologia papiernictwa i poligrafii Metrologia papiernicza i poligraficzna 2 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia form drukowych 1 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
∑=19
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność: Eksploatacja maszyn poligraficznych
(Rozwiń)
Specjalność: Eksploatacja maszyn poligraficznychEksploatacja maszyn poligraficznych Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 2 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne technik wytwarzania 8 0 0 0 0 0 120 sylabus
∑=18
Specjalność: Specjalność: Technologia poligrafii
(Rozwiń)
Specjalność: Technologia poligrafiiTechnologie Poligrafii Materiałoznawstwo poligraficzne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Reprografia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia opraw 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Teoria barwy 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=18
WspólneTechnologia papiernictwa i poligrafii Automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technologia drukowania 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
∑=10
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność: Eksploatacja maszyn poligraficznych
(Rozwiń)
Specjalność: Eksploatacja maszyn poligraficznychEksploatacja maszyn poligraficznych Przedmioty obieralne specjalności IP-ID-GM 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
∑=6
Specjalność: Specjalność: Technologia poligrafii
(Rozwiń)
Specjalność: Technologia poligrafiiTechnologie Poligrafii Technologia opakowań 6 30 0 15 30 0 75 sylabus
∑=6
WspólneMaszyny papiernicze i poligraficzne Maszyny drukujące 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Maszyny introligatorskie 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
 Obieralne kierunkowe Praca przejściowa inżynierska 8 0 0 0 90 0 90 sylabus
   Praktyki zawodowe 4 0 0 120 0 0 120 sylabus
   Przedmioty obieralne kierunku PiP 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Grafika i estetyka druku 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Planowanie produkcji poligraficznej 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Procesy wydawnicze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przetwarzanie informacji tekstowej 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologia form drukowych 2 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalność: Eksploatacja maszyn poligraficznych
(Rozwiń)
Specjalność: Eksploatacja maszyn poligraficznychEksploatacja maszyn poligraficznych Przedmioty obieralne specjalności IP-ID-GM 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
∑=6
Specjalność: Specjalność: Technologia poligrafii
(Rozwiń)
Specjalność: Technologia poligrafiiTechnologie Poligrafii Przedmioty obieralne specjalności 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
∑=6
WspólneObieralne kierunkowe Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 0 210 0 210 sylabus
   Przedmioty obieralne kierunku PiP 6 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Seminarium Dyplomowe 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Grafika i estetyka druku 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Planowanie produkcji poligraficznej 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Procesy wydawnicze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przetwarzanie informacji tekstowej 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologia form drukowych 2 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=24
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=