Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Środowiska -

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów: Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska realizowane jest na pięciu specjalnościach na studiach stacjonarnych: Absolwent studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ciepłownictwem, ogrzewnictwem i wentylacją. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: źródeł ciepła konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, sieci ciepłowniczych, węzłów ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, systemów wentylacji i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym, systemów wentylacji pożarowej, instalacji gazowych, instalacji chłodniczych, układów sterowania i automatyzacji procesów. Absolwent studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Inżynieria Gazownictwa (IG) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera inżynierii środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną, która daje podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z inżynierią gazownictwa. Magister inżynier tej specjalności jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania, budowy i kierowania eksploatacją w zakresie: technologii dystrybucji i przesyłania gazu, instalacji gazowych, źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, oraz systemów wentylacji i klimatyzacji, gazowych źródeł ciepła i chłodu oraz układów kogeneracyjnych, sieci gazowych i jej elementów (stacji gazowych, tłoczni, zbiorników podziemnych), komputerowej symulacji i optymalizacji sieci gazowych. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZwWiOŚ) posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem, realizacją i eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, a także modernizacją i rozbudową elementów tych systemów. Dotyczy to w szczególności takich obiektów jak: ujęcia wody podziemnej i powierzchniowej, pompownie wodociągowe i kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków. Jest też przygotowany w zakresie podstaw technologicznych do projektowania systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Absolwent może być zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych, biurach projektów, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji oraz w jednostkach samorządowych pełniąc funkcję specjalisty d/s ochrony środowiska. Absolwent studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Inżynieria Wodna (IW) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera Inżynierii Środowiska. Zdobył także wiedzę specjalistyczną dającą podstawę do prowadzenia prac naukowo-badawczych, planowania i programowania inwestycji, projektowania i realizacji budowy oraz kierowania i eksploatacji w zakresie: regulacji rzek, zabudowy potoków górskich, ochrony przeciwpowodziowej; śródlądowych dróg wodnych i portów; zbiorników przemysłowych i komunalnych ujęć wody, pompowni, budowli przemysłowych oraz zrzutu wody i ścieków; budowli i urządzeń do gromadzenia i składowania odpadów przemysłowych; zapór, jazów i innych budowli piętrzących oraz zbiorników wodnych; siłowni wodnych; regulacji stosunków wodnych, melioracji przemysłowych i komunalnych. Absolwent specjalności Gospodarka odpadami (GO) posiada wiedzę technologiczną, teoretyczną i praktyczną, w zakresie projektowania i eksploatacji instalacji i systemów gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, oczyszczania miast oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Posiada umiejętność organizacji i eksploatacji systemów oczyszczania miast, planowania strategicznego w zakresie gospodarki odpadami, sporządzania przeglądów ekologicznych przedsięwzięć, w tym inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony powierzchni ziemi. Posiada umiejętność biegłego posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi projektowanie technologiczne oraz przetwarzanie i zarządzanie danymi. Zna obowiązujące normy i przepisy z zakresu ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami. Wiedza ta poparta jest umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach licznych zajęć projektowych, laboratoryjnych oraz praktyk przeddyplomowych. Absolwent potrafi posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy. Potrafi organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów m. in. w biurach projektów, przedsiębiorstwach konsultingowych oraz w administracji. Posiada zasób wiedzy niezbędny dla kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacjia
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjiaKierunkowe Inżynieria środowiska wewnętrznego 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Niekonwencjonalne źródła ciepła 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Ogólne Metody modelowania matematycznego 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody statystyczne w technice 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Bezpieczeństwo i niezawodność systemów inżynierskich (HES) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia środowiska 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ciepłownictwo 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Fizyka budynków 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wymiana ciepła i masy 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Systemy chłodnicze 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe Zarządzanie w gospodarce odpadami 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Ogólne Analiza systemowa 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody statystyczne 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Podstawowe Biotechnologia w gospodarce odpadami 2 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Chemia środowiska 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Ekonomia i finanse w gospodarce odpadami 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Minimalizacja powstawania odpadów 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie przestrzenne w procesach inwestycyjnych 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Procesy przenoszenia masy i energii 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Alternatywne źródła energii w gospodarce odpadami 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona atmosfery 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ochrona wód 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów oczyszczania terenów zurbanizowanych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie urządzeń do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria Gazownictwa
(Rozwiń)
Inżynieria GazownictwaKierunkowe Elementy techniki regulacji 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Ogólne Metody obliczeniowe 6 4 30 0 0 0 90 sylabus
 Podstawowe GIS - Systemy Informacji Przestrzennej 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metrologia techniczna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy optymalizacji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Specjalizacyjne Komputerowe metody wspomagania projektowania 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane elementy techniki pomiarowej 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wybrane języki programowania 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Inżynieria Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria WodnaKierunkowe Alternatywne źródła energii 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Technologia i organizacja budowy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Ogólne Metoda Elementów Skończonych (MES) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody numeryczne 2 15 15 15 0 0 30 sylabus
   Statystyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Planowanie przestrzenne (HES) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem (HES) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Dynamika cieków 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Hydraulika stosowana 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika gruntów i fundamentowanie 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Metalowe konstrukcje hydrotechniczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
(Rozwiń)
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie ŚciekówKierunkowe Alternatywne źródła energii 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Technologia i organizacja budowy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Ogólne Metody numeryczne 6 15 45 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego (HES) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Hydraulika stosowana 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem (HES) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Podstawy biologiczne w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów zaopatrzenia w wodę 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Uzdatnianie wody do celów przemysłowych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacjia
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjiaKierunkowe Dynamika procesów i sterowanie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
 Ogólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Zarządzanie przedsiębiorstwami w ochronie środowiska 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Procesy projektowe w instalacjach COW 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Specjalne instalacje sanitarne 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy klimatyzacji 6 30 0 15 30 0 75 sylabus
   Systemy ogrzewcze 6 30 0 15 30 0 75 sylabus
   Wentylacja pożarowa 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=34
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiKierunkowe Urządzenia stosowane w gospodarce odpadami 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obieralne Analiza cyklu życia 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Architektura i ekologia krajobrazu 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ekotoksykologia (badania toksyczności odpadów) 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Gospodarka osadami ściekowymi 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń gleb i gruntów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Nadzwyczajne zagrożenia biologiczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Procesy oczyszczania wody i ścieków przemysłowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rekultywacja składowisk odpadów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy monitoringu środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy wodnogospodarcze 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Ogólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Geotechnika 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Metody optymalizacyjne w gospodarce odpadami 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Prawodawstwo w ochronie środowiska 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Projektowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projektowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Technologia i projektowanie oczyszczania gleb i gruntów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych 4 0 0 30 15 0 45 sylabus
   Termiczne przekształcanie odpadów 3 0 15 15 0 0 30 sylabus
∑=46
Specjalność: Inżynieria Gazownictwa
(Rozwiń)
Inżynieria GazownictwaKierunkowe Ryzyko eksploatacji gazociągów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Ogólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Dynamika gazów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Obliczenia inżynierskie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie i eksploatacja sieci gazowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie gazowymi systemami transportowymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Hydraulika sieci gazowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Komputerowe metody symulacji sieci 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy baz danych w zarządzaniu sieciami 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zastosowanie metod optymalizacji 5 15 30 0 0 0 60 sylabus
∑=34
Specjalność: Inżynieria Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria WodnaOgólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Budowle i zbiorniki wodne 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Chemia budowlana 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Fizyka wody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Prawo, ekonomika i zarządzanie w inżynierii wodnej (HES) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Betonowe konstrukcje hydrotechniczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Hydrotechniczne kształtowanie koryt i dolin rzecznych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Mechanika budowli 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Ziemne konstrukcje hydrotechniczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=34
Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
(Rozwiń)
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie ŚciekówKierunkowe Monitoring i sterowanie w sieciach i obiektach wodociągowych i kanalizacyjnych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Ogólne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Analiza systemowa w ochronie środowiska 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Chemia środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka wody 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Niezawodność wodociągów i kanalizacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne (HES) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Specjalizacyjne Oczyszczanie ścieków przemysłowych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie systemów kanalizacyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Projektowanie technologiczne oczyszczania wody i ścieków 4 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=34
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacjia
(Rozwiń)
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, WentylacjiaObieralne Inżynieria klimatyzacji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Komputerowe zarządzanie obiektem 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Ogrzewanie w obiektach produkcyjnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Projektowanie układów regulacji 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedsiębiorczość technologiczna 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Realizacja wymagań jakości powietrza w pomieszczeniu 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wentylacja w obiektach produkcyjnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Systemy energetyki komunalnej 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Podstawowe Informatyka i komputerowe wspomaganie projektowania 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=45
Specjalność: Gospodarka Odpadami
(Rozwiń)
Gospodarka OdpadamiSpecjalizacyjne Metody oceny stopnia uciążliwości obiektów gospodarki odpadami 5 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie zintegrowanych systemów w gospodarce odpadami 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=34
Specjalność: Inżynieria Gazownictwa
(Rozwiń)
Inżynieria GazownictwaKierunkowe Ocena inwestycji i podejmowania decyzji 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Obieralne Gazowe systemy energetyczne 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Pomiary i sieci inteligentne 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Praktyczne aspekty symulacji i optymalizacji 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Praktyczne metody prognozowania 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Sprężarki i turbiny gazowe 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Transport mediów sieciowych 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=42
Specjalność: Inżynieria Wodna
(Rozwiń)
Inżynieria WodnaKierunkowe Monitoring środowiska 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obieralne Drogi wodne i porty śródlądowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Elektrownie wodne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Hydrotechniczna pracownia projektowa 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Modyfikacja podłoża 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Ochrona przed powodzią 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Pompownie i hydrotransport odpadów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Porty sportowo - rekreacyjne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Składowiska odpadów i rekultywacja 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Specjalne konstrukcje hydrotechniczne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Utrzymanie budowli wodnych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zagrożenia naturalne a bezpieczeństwo wewnętrzne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=57
Specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków
(Rozwiń)
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie ŚciekówObieralne Gospodarka wodno - ściekowa w zakładach przemysłowych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Kontrola obiektów gospodarki wodno - ściekowej w zakładach przemysłowych 3 0 15 30 0 0 45 sylabus
   Mikrobiologiczne niszczenie materiałów technicznych i cieczy roboczych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Optymalizacja systemów wodociągowo - kanalizacyjnych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Przeróbka i utylizacja osadów ściekowych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zaawansowane metody oczyszczania ścieków komunalnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane rozwiązania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Systemy unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów stałych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=45
Suma semestr: ∑=