Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ochrona Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Ochrona Środowiska -

Cele:

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów: Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska realizowane jest na trzech specjalnościach: Ekoinżynieria, Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska, Ochrona i Kształtowanie Środowiska. Absolwent specjalności Ekoinżynieria posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie i projektowanie przedsięwzięć oraz organizowanie, zarządzanie, prowadzenie działalności i podejmowanie decyzji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w aspekcie technicznym, logistycznym i administracyjnym. Posiada niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów oraz o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w atmosferze, wodach i glebie. Potrafi wykorzystać wiedzę techniczną a także znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w działalności przemysłu, gospodarce komunalnej, oraz na wszystkich szczeblach zarządzania w administracji publicznej i samorządowej. Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji technicznych obiektów wykorzystujących procesy technologiczne i biotechnologiczne oczyszczania ścieków, gruntów i gazów przemysłowych; planowania i realizacji przedsięwzięć pozyskiwania użytecznych wyrobów z surowców odpadowych, a także do zarządzania środowiskiem wg norm ISO, EMAS i czystszej produkcji, w tym zintegrowanymi systemami gospodarki wodno-ściekowej, remediacji gruntów i oczyszczania gazów. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (urzędy gminne, starostwa, urzędy wojewódzkie, ministerstwa, urzędy marszałkowskie), w biurach projektowych, firmach konsultingowych, zakładach przemysłowych, w firmach odpowiedzialnych za eksploatację obiektów gospodarki komunalnej, w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska oraz zintegrowanymi systemami zarządzania środowiskiem. Absolwent specjalności Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. W szczególności przygotowany jest do uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym do: planowania i kierowania wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, racjonalnego zarządzania zużyciem energii, wody i surowców, gospodarki odpadami i kontroli emisji, wykorzystywania proekologicznych instrumentów w promocji przedsiębiorstw. Absolwent potrafi tworzyć, organizować i realizować strategie zrównoważonego rozwoju miast, gmin i powiatów, ze specjalnym uwzględnieniem gospodarki terenami cennymi przyrodniczo, nowoczesnej gospodarki komunalnej w aglomeracjach miejskich oraz miejskich systemów zrównoważonego transportu publicznego. Jest przygotowany do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko i podejmowania decyzji w procesach rozwoju infrastruktury, a w szczególności: rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z rozwojem infrastruktury, projektowania i prowadzenia programów promocyjnych i konsultacji społecznych, pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć związanych z nowoczesnym zarządzaniem środowiskiem. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w działach ochrony środowiska dużych przedsiębiorstw przemysłowych branży energetycznej, paliwowej, wydobywczej, chemicznej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się budową nowoczesnej infrastruktury (w tym drogowej); w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska (w Inspekcji Ochrony Środowiska, w urzędach marszałkowskich, w urzędach wojewódzkich, w ministerstwach, w urzędach miast, gmin i starostwach); w biurach projektowych i firmach konsultingowych zajmujących się projektowaniem i rozwojem systemów pomiarowo-monitoringowych a także w firmach informatycznych pracujących na potrzeby ochrony środowiska i instytucjach zajmujących się zintegrowanymi systemami zarządzania środowiskiem. Absolwent specjalności Ochrona i Kształtowanie Środowiska posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie, planowanie, projektowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska wodnego, ochrony atmosfery oraz ochrony powierzchni ziemi w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Posiada umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami niezbędnymi dla pomiaru, analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku, potrafi rozwiązywać problemy dotyczące ochrony i kształtowania zasobów wodnych, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, występujące we wszystkich sferach działalności gospodarczej i komunalnej. Zna procedury ochrony środowiska, posiada umiejętność przetwarzania przestrzennej informacji środowiskowej. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Jest przygotowany do: zarządzania, prognozowania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach wodno-gospodarczych, projektach służących ochronie atmosfery i klimatu w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, projektach dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych, projektów zagospodarowania przestrzennego i strategicznych ocen środowiskowych, wykonywania ocen istniejących obiektów, w tym analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, uczestnictwa w projektach minimalizacji odpadów i czystszej produkcji, uzyskiwania certyfikatów ekologicznych przez przedsiębiorstwa. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach zajmujących się gospodarką wodną oraz gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych; zarządzania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach służących ochronie atmosfery i klimatu; prowadzić i uczestniczyć w projektach dotyczących oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych i energetycznych, pracować w firmach zajmujących się ochroną powierzchni ziemi, oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, prowadzenia badań i pomiarów środowiska gruntowo-wodnego. Absolwenci wszystkich trzech specjalności magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) lub na studiach podyplomowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty Wspólnego Kształceniakierunkowe Biotechnologia 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Chemia środowiska 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ekotoksykologia 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska w rozwoju infrastruktury 3 30 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy teledetekcji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Pozwolenia zintegrowane 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Strategia, polityka i prawo międzynarodowe w ochronie środowiska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 podstawowe Fizyka środowiska 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Metody optymalizacji w ochronie środowiska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody statystyczne w badaniach środowiska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Polityka rozwoju zrównoważonego (HES) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ekoinżynieria
(Rozwiń)
EkoinżynieriaPodstawowe Analiza systemowa w ochronie środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Oczyszczanie gazów odlotowych 3 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Reaktory i systemy hybrydowe w oczyszczaniu ścieków 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Biologia środowiska 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Biotechnologia produktów użytecznych z odpadów 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Ekologia ekosystemów lądowych 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Oczyszczaniu gazów odlotowych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Procesy chemiczne w oczyszczaniu ścieków 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Procesy przeróbki osadów ściekowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Reaktory biologiczne w oczyszczaniu ścieków 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=39
Specjalność: Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska
(Rozwiń)
Informacja i Zarządzanie w Ochronie ŚrodowiskaObieralne Analiza wielokryterialna 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Bazy danych 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Geograficzne Systemy Informacyjne 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Język programowania 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Zarządzanie ochroną środowiska w aglomeracji miejskiej 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie projektami w ochronie środowiska 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie ryzykiem 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Podstawowe Analiza systemowa w ochronie środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Sprężarki i turbiny gazowe 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
   Systemy dyspozytorskie 3 15 15 0 15 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy wspomagania decyzji 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zarządzanie ochroną środowiska 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=46
Specjalność: Ochrona i Kształtowanie Środowiska
(Rozwiń)
Ochrona i Kształtowanie ŚrodowiskaPodstawowe Analiza systemowa w ochronie środowiska 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Specjalizacyjne Ochrona i rekultywacja wód powierzchniowych i podziemnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Oczyszczanie gleb i gruntów 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium specjalizacyjne 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Systemy gospodarki odpadami 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Systemy ochrony atmosfery i meteorologia techniczna 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Systemy wodnogospodarcze 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Techniki diagnozowania stanu gleb i gruntów 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Technologie oczyszczania gazów odlotowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=33
Przedmioty Wspólnego Kształceniakierunkowe Planowanie przestrzenne w ochronie środowiska 1 15 0 0 15 0 30 sylabus
 podstawowe Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Ekoinżynieria
(Rozwiń)
EkoinżynieriaSpecjalizacyjne Ochrona wód 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie technologiczne w ochronie środowiska 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=27
Specjalność: Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska
(Rozwiń)
Informacja i Zarządzanie w Ochronie ŚrodowiskaObieralne Ekologiczna ocena cyklu życia 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Informatyka środowiska 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Zarządzanie konfliktem na tle ekologicznym 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Specjalizacyjne Kontekst społeczny rozwoju infrastruktury 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=33
Specjalność: Ochrona i Kształtowanie Środowiska
(Rozwiń)
Ochrona i Kształtowanie ŚrodowiskaPodstawowe Kontrola obiektów gospodarki wodnej i ściekowej w zakładach przemysłowych 3 0 15 0 0 0 45 sylabus
   Optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Przeróbka i utylizacja osadów ściekowych 3 30 0 0 0 0 60 sylabus
 Specjalizacyjne Analiza informacji przestrzennej 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Procedury ochrony środowiska 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Prognozy i techniki w ochronie środowiska 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=39
Suma semestr: ∑=