Program Wydział Rok akademicki Stopień
Administracja Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2023/2024 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Administracja Dr Alina Naruniec

Cele:

Absolwent kierunku Administracja otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie matematyki i informatyki oraz stosunkowo szeroka wiedza w zakresie wybranych a istotnych dla miasta i regionu zagadnień technicznych. Ten zakres wiedzy wynikający z usytuowania kierunku na uczelni technicznej jest rozbudowany o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk społecznych. Absolwent winien być specjalistycznie przygotowany do roli zawodowej, w której łączą się problemy techniczne, administracyjne i społeczne. Są to role związane z zarządzaniem miastem i regionem, organizowaniem promocji miasta i regionu, współdziałania inwestora z władzą lokalną przy uwzględnieniu specyfiki systemu samorządu terytorialnego. Na studiach licencjackich - pierwszego stopnia nacisk położony jest na kształcenie sprawności i umiejętności przydatnych w pełnieniu ról zawodowych na niższym i średnim szczeblu kierowania.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu: maturalnego lub na uczelni.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Przedmioty ekonomiczne i związane z zarządzaniemObowiązkowe Mikroekonomia. 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technika pracy biurowej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=8
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Etyka w administracji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Historia administracji 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Przedmioty prawniczeObowiązkowe Podstawy prawoznawstwa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo Konstytucyjne 5 15 15 0 0 0 35 sylabus
∑=9
Przedmioty ścisłeObowiązkowe Matematyka 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=3
Przedmioty socjologiczneObowiązkowe Podstawy psychologii społecznej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Przedmioty techniczneObowiązkowe Technologie informacyjne i komunikacyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Przedmioty ekonomiczne i związane z zarządzaniemObowiązkowe Makroekonomia 5 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=5
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Przedmioty prawniczeObowiązkowe Instytucje zjednoczonej Europy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nauka o administracji 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo cywilne z elementami odpowiedzialności w administracji 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Prawo parlamentarne z legislacją 4 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Ustrój samorządu terytorialnego 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=16
Przedmioty ścisłeObowiązkowe Matematyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Przedmioty techniczneObowiązkowe Technologie informacyjne I 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Przedmioty prawniczeObowiązkowe Podstawy procedury cywilnej 2 0 30 0 0 0 15 sylabus
   Prawo administracyjne 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
∑=8
Przedmioty ścisłeObowiązkowe Logika formalna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Przedmioty socjologiczneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Doskonalenie zawodowe pracowników administracji 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Dostęp do informacji publicznej. Prawo i praktyka. 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Elementy socjologii kultury 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Oblicza zróżnicowań i nierówności społecznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Społeczności regionalne i miejszości narodowe w Polsce 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Socjologia i metody badań socjologicznych 4 30 15 0 0 0 40 sylabus
∑=7
Przedmioty techniczneObowiązkowe Technologie informacyjne II 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zastosowania mechaniki 3 15 15 0 0 0 35 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Logika dla prawników 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Przedmioty prawniczeObieralne Tematy obieralne prawne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Elektroniczny obrót prawny 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Jednolity rynek cyfrowy UE 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podatki i opłaty samorządowe - aspekty prawne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Prawo autorskie 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do prawa nowych technologii 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zbiorowe stosunki pracy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Postępowanie administracyjne z elementami e-administracji 5 15 15 0 0 0 35 sylabus
   Publiczne prawo gospodarcze 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=13
Przedmioty techniczneObowiązkowe Systemy i usługi informacyjne w administracji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=5
Przedmioty wykładowe obieralneObowiązkowe Ekonomia instytucjonalna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria bezpieczeństwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObieralne Tematy obieralne inne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=8
Przedmioty ekonomiczne i związane z zarządzaniemObieralne Tematy obieralne z ekonomii i zarządzania 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Demografia w gospodarce przestrzennej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Finanse publiczne i prawo finansowe 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=8
Przedmioty humanistyczneObieralne Tematy obieralne filozoficzne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Przedmioty prawniczeObowiązkowe Postępowanie egzekucyjne w administracji 4 15 15 0 0 0 25 sylabus
∑=4
Przedmioty techniczneObowiązkowe Podstawy bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy budownictwa 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawne podstawy bezpieczeństwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Przedmioty wykładowe obieralneObowiązkowe Rachunkowość finansowa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   System bezpieczeństwa narodowego 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Praca dyplomowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki zawodowe 3 0 75 0 0 0 75 sylabus
   Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Przedmioty prawniczeObieralne Tematy obieralne prawne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Prawo pracy i prawo urzędnicze 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawo Unii Europejskiej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Przedmioty socjologiczneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Techniki negocjacji i mediacji w administracji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Przedmioty techniczneObieralne Tematy obieralne techniczne i matematyczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Opracowanie badań ankietowych w programie Statistica 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma podstawową wiedzę z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i pokrewnych.
Efekt K_W02
Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania społeczności lokalnych i regionalnych.
Efekt K_W03
Rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do funkcjonowania ogólnie rozumianej administracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego, a także ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą filozoficzne oraz historyczne aspekty funkcjonowania administracji, z uwzględnieniem organizacji i zarządzania w administracji.
Efekt K_W04
Zna najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii prawa, ekonomii, socjologii, politologii, administracji, historii administracji i wybrane zagadnienia z zakresu stosowanych nauk społecznych, a także zna podstawy programowania oraz obsługi programów niezbędnych dla wykonywania zadań w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz zna uwarunkowania prawno- organizacyjne informatyzacji administracji
Efekt K_W05
Zna mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej oraz podstawowe cechy prawa wspólnotowego.
Efekt K_W06
Zna metody i narzędzia stosowane w badaniach z zakresu nauk społecznych i wie, do jakich celów służą
Efekt K_W07
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności gospodarczej.
Efekt K_W08
Zna i rozumie potrzebę zachowywania prawa własności intelektualnej, a także skutki jego niezachowania.
Efekt K_W09
Zna i rozumie podstawowe problemy techniki pojawiające się w ramach funkcjonowania administracji.
Efekt K_W10
Potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcia, terminologię i zasady bezpiecznej komunikacji w sieciach telekomunikacyjnych. Zna zasady bezpiecznego przetwarzania informacji.
Efekt K_W11
Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania państwa, społeczności lokalnych i regionalnych, rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do ich funkcjonowania oraz zagrożeń w nich powstających.
Efekt K_W12
Rozumie zasady funkcjonowania państwa i jego organów w sytuacji zagrożeń.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Umie praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych.
Efekt K_U02
Umie myśleć krytycznie.
Efekt K_U03
Umie znajdować źródła danych, korzystać z nich oraz interpretować pozyskane dane. Umie bezpiecznie przechowywać i wykorzystywać pozyskane informacje w ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych.
Efekt K_U04
Umie postrzegać problemy społeczne, ekonomiczne i techniczne w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych, w tym potrafi poddać analizie dostrzeżone problemy społeczne w ich kontekście historycznym, a także potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody osiągając odpowiedni poziom umiejętności analitycznych z zakresu wnioskowania z posiadanych danych właściwych dla pracownika administracji rządowej i samorządowej.
Efekt K_U05
Umie podejmować decyzje i organizować pracę w zespole.
Efekt K_U06
Umie samodzielnie się dokształcać.
Efekt K_U07
Umie posługiwać się biegle jednym językiem obcym na poziomie co najmniej B2.
Efekt K_U08
Umie myśleć krytycznie, umie formułować strategię działań i ją wdrażać
Efekt K_U09
Opisuje i interpretuje zjawiska społeczne, w szczególności kryzysowe, w ich kontekście technicznym, geograficznym, historycznym, społecznym.
Efekt K_U10
Umie postrzegać złożoność problemów sytuacji kryzysowych, ich przyczyny i skutki społeczne, prawne, ekonomiczne i techniczne w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społecznych i technicznych.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Wykazuje się inicjatywą, elastycznością i samodzielnością – jako podstawami przygotowania i podejmowania decyzji w prostych problemach społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych.
Efekt K_K02
Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy.
Efekt K_K03
Rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej.
Efekt K_K04
Wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym w wymiarze lokalnym i regionalnym.
Efekt K_K05
Wykazuje zdolność do formułowania opinii w ważnych sprawach społecznych.
Efekt K_K06
Jest świadom znaczenia zastosowania zasad bezpiecznego przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania organów administracji publicznej.
Efekt K_K07
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych doskonalących umiejętności z zakresu nauk społecznych, technicznych czy nauk ścisłych niezbędnych przy realizacji zadań w zakresie administracji, w szczególności ma świadomość korzyści ze stosowania narzędzi informatycznych w procesie usprawnienia administracji, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego przez siebie lub innych zadania.
Efekt K_K08
Wykazuje się inicjatywą, elastycznością i samodzielnością – jako podstawami przygotowania i podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożeń.
Efekt K_K09
Umie stosować zasady i procedury pracy zespołowej w zespołach zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
Efekt K_K10
Posiada umiejętność zastosowania procedur rozwiązywania sytuacji konfliktowych w praktyce, z wykorzystaniem nabytej wiedzy społecznej, prawnej, technicznej i innych.