Program Wydział Rok akademicki Stopień
Transport Wydział Transportu 2010/2011 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Transport Prodziekan ds. Kształcenia

Cele:

WERSJA ROBOCZA 2017/2018 przed powiązaniem z PRK! Studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Transport kształtują i rozszerzają wiedzę o systemach transportowych i systemach logistycznych, systemach zarządzania, o technicznych środkach transportu, ich bezpiecznym i efektywnym wykorzystaniu, o analizie, modelowaniu i ocenie systemów transportowych i logistycznych, o technologii przewozów i technologii magazynowania oraz o systemach kierowania i sterowania ruchem pojazdów dla zapewnienia przewozów z efektywnym wykorzystaniem środków technicznych, przy zapewnieniu właściwego bezpieczeństwa i niezawodności procesu transportowego. Efekty kształcenia dotyczą projektowania, tworzenia, modernizacji, wdrażania, zarządzania i eksploatacji systemów transportowych i systemów logistycznych. Nabyte umiejętności i kompetencje społeczne są wykorzystywane w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wewnątrzzakładowym. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku Transport są rozwijane w ramach specjalności odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działalności zawodowej magistra inżyniera transportu. Studia drugiego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności: Audyt logistyczny, Diagnostyka samochodowa, Inteligentne systemy transportowe, Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych, Logistyka i technologia transportu kolejowego, Logistyka i technologia transportu samochodowego, Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, Rzeczoznawstwo samochodowe, Sterowanie ruchem kolejowym, Sterowanie ruchem drogowym, Sterowanie ruchem lotniczym. Miejscem pracy absolwenta Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej są te działy gospodarki narodowej, gdzie występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, modernizacją, eksploatacją i rozwojem systemów transportowych oraz ich infrastruktury, układów i środków transportu. Wszędzie tam inżynierowie transportu współpracują ze specjalistami z zakresu urbanistyki, budownictwa, energetyki, budowy maszyn, teleinformatyki, ekonomii, ergonomii, socjologii, ochrony środowiska oraz wojskiem i służbami państwowymi (policja, straż pożarna, straż graniczna). Dotyczy to także etapu prac studialnych, formułowania koncepcji programowo-przestrzennych, opracowania programów funkcjonalno-użytkowych oraz wstępnych projektów technologicznych i organizacyjnych, projektów budowlanych i wykonawczych układów komunikacyjnych i obiektów zaplecza technicznego transportu oraz projektów w zakresie koncepcji i założeń techniczno-użytkowych środków transportu.

Warunki przyjęć:

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) kierunku Transport oraz innych kierunków technicznych. Kandydaci mogą być zobowiązani do zaliczenia dodatkowo przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia, aby uzyskać kompetencje właściwe dla absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku Transport, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS. Studenci i kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy zmienili (zamierzają zmienić) kierunek studiów lub specjalność na kierunku Transport, również na własną prośbę mogą uzyskać zgodę Dziekana na uzupełnienie wiedzy i umiejętności ze studiów pierwszego stopnia. Decyzja o przyjęciu jest podejmowana na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i obejmującego w pierwszym etapie analizę złożonych przez kandydata dokumentów oraz ustalenie potrzeby realizacji dodatkowych zajęć przez studenta. Szczegółowe zasady warunków przyjęć są dostępne na stronie https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty kształcenia


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Audyt logistyczny
(Rozwiń)
Audyt logistycznySpecjalnościowe Kształtowanie kosztów logistycznych 2 9 0 0 9 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym 4 18 0 18 0 0 36 sylabus
∑=8
Specjalność: Diagnostyka samochodowa
(Rozwiń)
Diagnostyka samochodowaSpecjalnościowe Identyfikacja i ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych 1 9 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy pomiarowe w motoryzacji 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Technika samochodowa 3 18 0 9 0 0 27 sylabus
   Technologia napraw pojazdów samochodowych 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
∑=9
Specjalność: Inteligentne systemy transportowe
(Rozwiń)
Inteligentne systemy transportoweSpecjalnościowe Architektura inteligentnych systemów transportowych 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Automatyka I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Elektroniczne systemy bezpieczeństwa w transporcie 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Lokalizacja i zarządzanie środkami transportu 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Dynamika samochodu 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Systemy pomiarowe w motoryzacji 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Technika samochodowa 3 18 0 9 0 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Infrastruktura transportu kolejowego 2 9 0 0 9 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym 4 18 0 18 0 0 36 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Infrastruktura transportu drogowego 2 9 0 0 9 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym 4 18 0 18 0 0 36 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Kształtowanie systemów logistycznych I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym 4 18 0 18 0 0 36 sylabus
   Technologia transportu wewnętrznego i magazynowania 2 9 0 0 9 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Rzeczoznawstwo samochodowe
(Rozwiń)
Rzeczoznawstwo samochodoweSpecjalnościowe Dynamika samochodu 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Identyfikacja i ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych 1 9 0 0 0 0 9 sylabus
   Technika samochodowa 3 18 0 9 0 0 27 sylabus
   Technologia napraw pojazdów samochodowych 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Automatyka I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Procesy ruchu drogowego I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym I 4 9 0 18 0 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Automatyka I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Inżynieria sterowania ruchem kolejowym I 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Pojazdy szynowe i trakcja 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Automatyka I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Budowa i eksploatacja lotnisk 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Budowa i eksploatacja statków powietrznych 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Nawigacja lotnicza I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Mechanika stosowana 3 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych I 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Teoria niezawodności i bezpieczeństwa 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Metody matematyczne w transporcie 4 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Wybrane działy matematyki stosowanej I 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Audyt logistyczny
(Rozwiń)
Audyt logistycznySpecjalnościowe Kształtowanie systemów logistycznych II 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Metody oceny rozwiązań projektowych 1 0 9 0 0 0 9 sylabus
   Procedury analityczne audytu logistycznego I 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Projektowanie terminali transportu intermodalnego 3 9 0 0 9 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Diagnostyka samochodowa
(Rozwiń)
Diagnostyka samochodowaSpecjalnościowe Materiały eksploatacyjne I 1 9 0 0 0 0 9 sylabus
   Materiały eksploatacyjne II 1 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej I 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Podstawy prawne funkcjonowania i wyposażenie stacji kontroli pojazdów 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=6
Specjalność: Inteligentne systemy transportowe
(Rozwiń)
Inteligentne systemy transportoweSpecjalnościowe Automatyka II 1 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Inteligentne systemy sterowania i diagnostyki 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Środowisko telekomunikacyjne ITS 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Materiały eksploatacyjne I 1 9 0 0 0 0 9 sylabus
   Materiały eksploatacyjne II 1 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej I 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Rzeczoznawstwo samochodowe 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Eksploatacja taboru kolejowego 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych II 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Metody oceny rozwiązań projektowych 1 0 9 0 0 0 9 sylabus
   Projektowanie terminali transportu intermodalnego 3 9 0 0 9 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Eksploatacja pojazdów samochodowych 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych II 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Metody oceny rozwiązań projektowych 1 0 9 0 0 0 9 sylabus
   Projektowanie terminali transportu intermodalnego 3 9 0 0 9 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Eksploatacja środków transportu wewnętrznego 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Kształtowanie systemów logistycznych II 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Metody oceny rozwiązań projektowych 1 0 9 0 0 0 9 sylabus
   Projektowanie terminali transportu intermodalnego 3 9 0 0 9 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Rzeczoznawstwo samochodowe
(Rozwiń)
Rzeczoznawstwo samochodoweSpecjalnościowe Materiały eksploatacyjne I 1 9 0 0 0 0 9 sylabus
   Materiały eksploatacyjne II 1 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej I 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Rzeczoznawstwo samochodowe 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Automatyka II 1 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Procesy ruchu drogowego II 2 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym II 2 0 0 0 9 0 9 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Automatyka II 1 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Inżynieria sterowania ruchem kolejowym II 3 0 0 0 18 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Automatyka II 1 0 0 9 0 0 9 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Inżynieria ruchu lotniczego 3 0 0 18 0 0 18 sylabus
   Nawigacja lotnicza II 2 0 0 0 9 0 9 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Sterowanie i zarządzanie ruchem 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Systemy pomiarowe 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Systemy teleinformatyczne 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Fizyka współczesna 3 18 9 0 0 0 27 sylabus
   Wybrane działy informatyki stosowanej 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Wybrane działy matematyki stosowanej II 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Audyt logistyczny
(Rozwiń)
Audyt logistycznySpecjalnościowe Gospodarka zapasami 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Metody prognozowania w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych II 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Procedury analityczne audytu logistycznego II 2 0 0 0 9 0 9 sylabus
∑=8
Specjalność: Diagnostyka samochodowa
(Rozwiń)
Diagnostyka samochodowaSpecjalnościowe Kosztorysowanie napraw oraz wycena pojazdów samochodowych 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Metody i urządzenia diagnostyki samochodowej II 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Obiekty zaplecza technicznego motoryzacji 3 18 0 0 9 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Inteligentne systemy transportowe
(Rozwiń)
Inteligentne systemy transportoweSpecjalnościowe Analiza obrazów i sygnałów w ITS 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Automatyka III 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Bezpieczeństwo informacyjne ITS 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Projektowanie elementów ITS 3 9 0 0 18 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
(Rozwiń)
Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowychSpecjalnościowe Obiekty zaplecza technicznego motoryzacji 3 18 0 0 9 0 27 sylabus
   Ruch drogowy 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Technologia transportu samochodowego 2 9 0 0 9 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu kolejowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu kolejowegoSpecjalnościowe Metody prognozowania w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych II 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Technologia i organizacja przewozów kolejowych 4 18 0 0 9 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu samochodowego
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu samochodowegoSpecjalnościowe Metody prognozowania w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych II 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Technologia i organizacja przewozów samochodowych 4 18 0 0 9 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
(Rozwiń)
Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowaniaSpecjalnościowe Metody prognozowania w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Modelowanie procesów transportowych II 2 9 0 9 0 0 18 sylabus
   Wymiarowanie systemów logistycznych 4 9 0 0 18 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Rzeczoznawstwo samochodowe
(Rozwiń)
Rzeczoznawstwo samochodoweSpecjalnościowe Kosztorysowanie napraw oraz wycena pojazdów samochodowych 2 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Rekonstrukcja wypadków drogowych 3 9 9 0 0 0 18 sylabus
   Ruch drogowy 3 9 0 9 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem drogowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem drogowymSpecjalnościowe Automatyka III 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Bezpieczeństwo w systemach kierowania i sterowania ruchem 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania II 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Systemy transportu miejskiego 3 18 0 0 9 0 27 sylabus
∑=8
Specjalność: Sterowanie ruchem kolejowym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem kolejowymSpecjalnościowe Automatyka III 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Bezpieczeństwo w systemach kierowania i sterowania ruchem 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania II 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym III 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
∑=7
Specjalność: Sterowanie ruchem lotniczym
(Rozwiń)
Sterowanie ruchem lotniczymSpecjalnościowe Automatyka III 1 0 0 0 9 0 9 sylabus
   Bezpieczeństwo w systemach kierowania i sterowania ruchem 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Cyfrowe systemy sterowania II 2 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Systemy zarządzania ruchem lotniczym 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=7
KierunkoweObieralne Praktyka dyplomowa 2 0 0 0 80 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Praca przejściowa 5 0 0 0 4 0 36 sylabus
∑=5
Obieralne HESObieralne Przedmiot obieralny humanistyczno-ekonomiczno-społeczny I 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Historia transportu 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy obsługi klienta w transporcie 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=3
Obieralne I, IIObieralne Przedmiot obieralny I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Przedmiot obieralny II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Bezpieczeństwo powszechne i ochrona transportu 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Europejski system sterowania pociągiem (ETCS) 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Organizacja i technologia morskich przewozów kontenerowych 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy technologii budowy dróg samochodowych 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Standardy systemów zarządzania w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy zarządzania jakością w transporcie 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria i praktyka procesów decyzyjnych 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObieralne Język obcy 2 0 18 0 0 0 18 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 18 0 0 0 18 sylabus
∑=22
Obieralne HESObieralne Przedmiot obieralny humanistyczno-ekonomiczno-społeczny II 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Techniki prezentacji audiowizualnej i pisemnej z elementami prawno-autorskimi 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Tr2A_W01
Efekt Tr2A_W02
Efekt Tr2A_W03
Efekt Tr2A_W04
Efekt Tr2A_W05
Efekt Tr2A_W06
Efekt Tr2A_W07
Efekt Tr2A_W08
Efekt Tr2A_W09
Efekt Tr2A_W10
Efekt Tr2A_W11
Efekt Tr2A_W12

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Tr2A_U01
Efekt Tr2A_U02
Efekt Tr2A_U03
Efekt Tr2A_U04
Efekt Tr2A_U05
Efekt Tr2A_U06
Efekt Tr2A_U07
Efekt Tr2A_U08
Efekt Tr2A_U09
Efekt Tr2A_U10
Efekt Tr2A_U11
Efekt Tr2A_U12
Efekt Tr2A_U13
Efekt Tr2A_U14
Efekt Tr2A_U15
Efekt Tr2A_U16
Efekt Tr2A_U17
Efekt Tr2A_U18
Efekt Tr2A_U19
Efekt Tr2A_U20
Efekt Tr2A_U21
Efekt Tr2A_U22

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Tr2A_K01
Efekt Tr2A_K02
Efekt Tr2A_K03
Efekt Tr2A_K04
Efekt Tr2A_K05