Program Wydział Rok akademicki Stopień
Administracja Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Administracja Dr Katarzyna Górniak

Cele:

Absolwent, to specjalista przygotowany do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej na średnich i wyższych szczeblach kierowania we władzach centralnych i lokalnych, działających w obszarze zarządzania miastem i regionem, zdolny do pełnienia ról zawodowych, w których współwystępują problemy prawne, ekonomiczne, społeczno – psychologiczne, techniczne i ekologiczne. Program studiów magisterskich wyrastając z gruntu, jakim jest program studiów licencjackich, kształtuje sylwetkę absolwenta akcentując wyraźnie przygotowanie do rozumienia i twórczego rozwiązywania zadań o wyższym stopniu złożoności, w oparciu o wiedzę teoretyczną. Mniejszy nacisk położony jest na sprawności i umiejętności w zakresie wąsko rozumianych zagadnień praktycznych.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów.

Efekty kształcenia


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczneObowiązkowe Ekonomia rynkowa 3 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Przedmioty prawneObowiązkowe Postępowanie sądowoadministracyjne 6 30 0 0 0 0 30 sylabus
   System ochrony prawnej w Unii Europejskiej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasady ustroju politycznego państwa 4 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Przedmioty socjologiczneObowiązkowe Polityka społeczna 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia organizacji 5 30 30 0 0 0 35 sylabus
   System ubezpieczeń społecznych 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczneObieralne Tematy obieralne ekonomiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie organizacją w warunkach zmienności otoczenia 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie metod matematycznych w finansach 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej 2 15 0 0 0 0 25 sylabus
∑=5
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Metodologia nauk 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody formalne w prawie i administracji 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Współczesne koncepcje ustrojowo-administracyjne 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Przedmioty prawneObieralne Tematy obieralne prawne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo ochrony środowiska 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wycena nieruchomości 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Prawnoadministracyjne aspekty zagospodarowania przestrzennego 4 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=7
Przedmioty socjologiczneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Contemporary Topics in Social Sciences 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty wykładowe obieralne (specjalizacyjne) i inneObowiązkowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczneObowiązkowe Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Przedmioty humanistyczneObieralne Tematy obieralne filozoficzne i historyczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Historia polityczna Unii Europejskiej i Polski w Unii Europejskiej 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Społeczne problemy edukacji 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Retoryka 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=5
Przedmioty prawneObieralne Tematy obieralne prawne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Banking law - prawo bankowe 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo energetyczne 3 0 30 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty socjologiczneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Strategiczne zarządzanie komunikacją 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   System sali sądowej. Kulisy sprawiedliwości 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty techniczneObieralne Tematy obieralne techniczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Bezpieczeństwo ruchu drogowego 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Sztuczna inteligencja w zastosowaniach 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty wykładowe obieralne (specjalizacyjne) i inneObowiązkowe Aspekty prawne procesu inwestycyjno-budowlanego 2 15 15 0 0 0 25 sylabus
   Bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych organizacji 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Marketing 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty ekonomiczneObieralne Tematy obieralne ekonomiczne 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Pieniądz i bankowość centralna 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej 3 0 15 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Finanse i rachunkowość w samorządzie terytorialnym 4 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedsiębiorczość 2 0 15 0 0 0 10 sylabus
∑=9
Przedmioty humanistyczneObowiązkowe Teoria i filozofia państwa i prawa 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Przedmioty techniczneObowiązkowe Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami 2 15 0 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Przedmioty wykładowe obieralne (specjalizacyjne) i inneObowiązkowe Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe