Program Wydział Rok akademicki Stopień
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Zarządzania 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Prodziekan ds. Studiów

Cele:


    Dzięki Integralnemu Programowi Studiów (IPS), rok przed ukończeniem studiów, każdy student może wybrać jedną z siedmiu specjalności w celu pogłębienia wiedzy w wybranym obszarze i napisania związanej z nim pracy dyplomowej. Studenci wybierając specjalność trafiają pod bezpośrednią opiekę jednego z Zakładów wchodzących w skład Wydziału Zarządzania. Realizują zajęcia i przygotowują prace dyplomowe pod kierunkiem jego pracowników, mogą być włączani w prace badawcze i doradcze prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w poszczególnych Zakładach. • Transfer wiedzy i technologii • Systemy produkcyjne i logistyczne • Gospodarka cyfrowa • Rynki i instytucje finansowe • Projakościowe systemy zarządzania • Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy • Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
   Zakres fachowej wiedzy oraz umiejętności dla poszczególnych specjalności można scharakteryzować następująco:

Specjalność:Transfer wiedzy i technologii
    Absolwent ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie transferu wiedzy i technologii ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technologii, zarządzania technologią, form organizacyjnych transferu, oceny ryzyka transferu wiedzy i technologii, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz możliwości wspomagania tych procesów za pomocą technologii informacyjnych. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie marketingu i umów dotyczących transferu wiedzy i technologii, prognozowania rozwoju technologii oraz analiz strategicznych w transferze technologii.

Specjalność:Systemy produkcyjne i logistyczne
    Absolwent ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania systemów produkcyjnych, badania i rozwoju produktu na rynku, zarządzania logistycznego, metod optymalizacji produkcji i logistyki - przydatnych do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z systemami produkcyjnymi i logistycznymi. Absolwent posiada również wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów produkcyjnych, projektowania systemów transportu i spedycji, komputerowej integracji produkcji oraz produktywności - niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji.

Specjalność:Gospodarka cyfrowa
    Absolwent uzyskuje wiedzę wynikającą z realizacji zadań dydaktycznych. Zdobywa wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów oraz racjonalizacji działań dotyczących zarządzaniem IT w przedsiębiorstwie dowolnej branży i sektora gospodarki. W szczególności nabywa wiedzę z zakresu: wirtualizacji organizacji, specjalistycznych systemów i technologii wspomagających zarządzanie, zarządzania zasobami informacyjnymi oraz projektami B+R w IT, budowy modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, integracji systemów rozproszonych, a także metod wykorzystania doradztwa i outsourcingu w IT.

Specjalność:Rynki i instytucje finansowe
    Absolwent ma rozszerzoną wiedzę o rynkach i instytucjach finansowych. Ma wiedzę o procesach zmian systemu finansowego, instytucji finansowych oraz ich elementów, rozumie przyczyny przebieg, skale i konsekwencje tych zmian. Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla rynków i instytucji finansowych.

Specjalność:Projakościowe systemy zarządzania
    Absolwent ma wiedzę z zakresu ewolucji koncepcji zarządzania jakością, prekursorów i założeń koncepcji TQM (Total Quality Management) oraz rodzajów modeli doskonałości organizacji, jakości usług, klasyfikacji ryzyk, historii rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych i informacyjnych, obowiązujących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, stosowanych procedur dotyczących zapewnienia ciągłości działania. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projakościowych koncepcji w zarządzaniu, metod oceny jakości usług, klasyfikacji metod analizy ryzyka w systemach zarządzania, rodzajów modeli doskonałości w biznesie, klasyfikacji metod doskonalenia jakości, bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw jakimi są systemy zarządzania zgodnie z normą ISO 28000:2007, społeczno-psychologicznych aspektów jakości, stosowanych zaleceń i wymagań dotyczących zarządzania incydentami i ciągłością działania w organizacjach.

Specjalność:Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy
    Absolwent ma rozszerzoną wiedzę z zakresu systemów prawnych i nadzoru nad warunkami pracy, systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy a także badań i pomiarów materialnego środowiska pracy. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, diagnozy i projektowania ergonomicznego procesów pracy a także wiedzę dotyczącą audytu w ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jak również komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Specjalność:Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
    Absolwent posiada wiedzę dotyczącą: oddziaływania otoczenia konkurencyjnego na działalność przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem rynków międzynarodowych; roli analizy strategicznej i marketingowej w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku i w sektorze; narzędzi i metod stosowanych przy formułowaniu i wdrażaniu strategii funkcjonalnych organizacji – technologicznych, produktowo-rynkowych, zarządzania ludźmi; znaczenia procesów globalizacji we współczesnej gospodarce i przedsiębiorstwie; skutecznego budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o kapitał intelektualny, profesjonalnych i kreatywnych pracowników oraz inne wartości niematerialne; roli przywództwa i znaczenia negocjacji w procesach przemian strukturalnych i gospodarczych

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
A - podstawowyobowiązkowe Ekonometria 5 18 18 0 0 0 36 sylabus
   Elementy teorii systemów 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Makroekonomia 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Prawo gospodarcze 4 24 0 0 0 0 24 sylabus
∑=15
B - kierunkowyobowiązkowe Organizacja systemów produkcyjnych 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Systemy wspomagania decyzji 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Zarządzanie projektami i innowacjami 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
∑=12
D - ogólnyobowiązkowe Etyka zawodowa 3 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
A - podstawowyobowiązkowe Elementy fizyki współczesnej 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
∑=4
B - kierunkowyobowiązkowe Eksploatacja maszyn i urządzeń 5 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Inżynieria transportu i magazynowania 4 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie 3 18 0 10 0 0 28 sylabus
   Transfer i zarządzanie technologią 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie strategiczne 3 18 10 0 0 0 28 sylabus
   Zintegrowane systemy zarządznia 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=21
D - ogólnyobowiązkowe International marketing 5 18 0 0 0 0 18 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
C - specjalnościobowiązkowe Praca dyplomowa cz1 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z1 - Transfer wiedzy i technologii Ocena ryzyka transferu wiedzy i technologii 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Umowy w transferze wiedzy i technologii 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Współczesne procesy technologiczne 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie technologią 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z2 - Systemy produkcyjne i logistyczne Badanie i rozwój produktu na rynku 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Metody optymalizacji produkcji i logistyki 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Projektowanie systemów produkcyjnych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie logistyczne 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z3 - Gospodarka cyfrowa Systemy gromadzenia i przetwarzania danych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Systemy zarządzania wiedzą 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Wirtualizacja organizacji 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie zasobami informacyjnymi 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z4 - Rynki i instytucje finansowe Analiza finansowa instytucji finansowych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Instytucje bankowe na rynku finansowym 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Instytucje ubezpieczeniowe na rynku finansowym 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Rynki finansowe 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z5 - Projakościowe systemy zarządzania Analiza ryzyka w międzynarodowych systemach zarządzania 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Projakościowe koncepcje w zarządzaniu 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Społeczno-psychologiczne aspekty jakości 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie jakością usług 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z6 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy Badania i pomiary materialnego środowiska pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Systemy prawne i nadzór nad warunkami pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z7 - Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Negocjacje międzynarodowe 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie kapitałem intelektualnym 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie technologiami w modelach biznesowych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
C - specjalnościobowiązkowe Praca dyplomowa cz2 10 0 0 0 120 0 120 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z1 - Transfer wiedzy i technologii Analizy strategiczne w transferze technologii 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Marketing w transferze wiedzy i technologii 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Prognozowanie rozwoju technologii 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Restrukturyzacja przedsiębiorstw 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z2 - Systemy produkcyjne i logistyczne Komputerowa integracja produkcji 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Produktywność 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Projektowanie systemów transportu i spedycji 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zaawansowane systemy produkcyjne 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z3 - Gospodarka cyfrowa Doradztwo i outsourcing w zarządzaniu IT 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Integracja rozproszonych systemów informatycznych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Modele biznesowe gospodarki cyfrowej 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie projektami BR w IT 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z4 - Rynki i instytucje finansowe E-marketing usług finansowych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Inwestycje w instrumenty udziałowe i dłużne 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Regulacje rynkow i instytucji finansowych 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Ryzyko systemu finansowego 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z5 - Projakościowe systemy zarządzania Metody doskonalenia jakości 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Modele doskonałości w biznesie 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie relacjami z dostawcami 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z6 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy Audyt w ergonomii i bhp 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Humanocentryczne zarządzanie przedsiębiorstwem 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Komputerowe wspomaganie zarządzania bhp 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
 Z7 - Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Metody rozwiązywania konfliktów 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Przewodzenie w organizacji 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
   Zarządzanie talentami 3 0 12 0 0 0 12 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=