Program Wydział Rok akademicki Stopień
Administracja Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2016/2017 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Administracja Dr Cezary Woźniak

Cele:

Absolwent kierunku Administracja otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie matematyki i informatyki oraz stosunkowo szeroka wiedza w zakresie wybranych a istotnych dla miasta i regionu zagadnień technicznych. Ten zakres wiedzy wynikający z usytuowania kierunku na uczelni technicznej jest rozbudowany o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk społecznych. Absolwent winien być specjalistycznie przygotowany do roli zawodowej, w której łączą się problemy techniczne, administracyjne i społeczne. Są to role związane z zarządzaniem miastem i regionem, organizowaniem promocji miasta i regionu, współdziałania inwestora z władzą lokalną przy uwzględnieniu specyfiki systemu samorządu terytorialnego. Na studiach licencjackich - pierwszego stopnia nacisk położony jest na kształcenie sprawności i umiejętności przydatnych w pełnieniu ról zawodowych na niższym i średnim szczeblu kierowania.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu: maturalnego lub na uczelni.


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Etyka w administracji 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy psychologii społecznej 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Technologie informacyjne i komunikacyjne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Historia administracji 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mikroekonomia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy prawoznawstwa 5 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo konstytucyjne 5 20 15 0 0 0 35 sylabus
∑=18
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Matematyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologie informacyjne I 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Podstawy procedury cywilnej 2 0 30 0 0 0 15 sylabus
   Prawo cywilne z elementami odpowiedzialności cywilnej w administracji 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Makroekonomia 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Nauka o administracji 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo parlamentarne z legislacją 4 10 15 0 0 0 25 sylabus
   Ustrój samorządu terytorialnego 5 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Logika formalna 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologie informacyjne II 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zastosowania mechaniki 3 20 0 15 0 0 35 sylabus
∑=5
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 6 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=6
KierunkoweObowiązkowe Socjologia i metody badań socjologicznych 4 30 10 0 0 0 40 sylabus
   Statystyka 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
PodstawoweObowiązkowe Podstawy procedury cywilnej 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Prawo administracyjne 8 45 30 0 0 0 75 sylabus
∑=10
SpecjalizacyjneObieralne Tematy obieralne socjologiczne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Dostęp do informacji publicznej. Prawo i praktyka 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki public relations 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Komunikacja społeczna 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Kreatywne rozwiązywanie problemów 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Oblicza zróżnicowań i nierówności społecznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Społeczności regionalne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zwierzęta w prawie i społeczeństwie 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Logika dla prawników 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy i usługi informacyjne w administracji 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki pracy biurowej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 1 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=4
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 6 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=6
KierunkoweObieralne Tematy obieralne prawne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka prawa 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy UE 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Postępowanie administracyjne szczególne i uproszczone 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Prawa człowieka 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Prawo bankowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wymogi formalne prowadzenia działalności gospodarczej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Organizacje i zarządzanie w administracji publicznej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Postępowanie administracyjne z elementami e-administracji 5 20 15 0 0 0 35 sylabus
   Publiczne prawo gospodarcze 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=11
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 5 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=5
SpecjalizacyjneObowiązkowe Ekonomia gospodarowania środowiskiem 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe/specjalizacja Teoria bezpieczeństwa 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
InneObowiązkowe Opracowanie badań ankietowych w programie Statistica 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy budownictwa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
KierunkoweObieralne Przedmioty obieralne inne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Tematy obieralne filozoficzne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Tematy obieralne z ekonomii i zarządzania 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Cywilizacja informacyjna 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Ewaluacja polityk publicznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Filozoficzna koncepcje poznania intuicyjnego 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Finanse osobiste 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Finanse przedsiębiorstwa 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Komputer w kulturze współczesnej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Migracje międzynarodowe-polityka migracyjna UE 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Nauka a światopogląd 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Perswazja i argumentacja 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przedsięwzięć biznesowych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Proces decyzyjny w administracji publicznej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Rynek wewnętrzny UE 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Systemy społeczno - gospodarcze 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie marketingowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Demografia w gospodarce przestrzennej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Finanse publiczne i prawo finansowe 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Postępowanie egzekucyjne w administracji 4 10 15 0 0 0 25 sylabus
∑=16
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
SpecjalizacyjneObowiązkowe Rachunkowość finansowa 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe/specjalizacja Funkcjonowanie sieci łączności elektronicznej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Prawne podstawy bezpieczeństwa 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   System bezpieczeństwa narodowego 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie kryzysowe w organizacjach 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=1
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Instytucje zjednoczonej Europy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo pracy i prawo urzędnicze 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Prawo Unii Europejskiej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Techniki negocjacji i mediacji w administracji 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Praca dyplomowaPraca dyplomowa Praca dyplomowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=4
Praktyki zawodowePraktyki zawodowe Praktyki zawodowe 3 0 40 0 0 0 120 sylabus
∑=3
Seminarium dyplomoweSeminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 6 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=