Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Biomedyczna Wydział Mechatroniki 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Biomedyczna Prodziekan ds. Studiów, dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

Cele:

Absolwenci specjalności „Aparatura medyczna” będą przygotowani teoretycznie w zakresie: przetwarzania sygnałów i obrazów, układów i systemów aparatury medycznej, systemów informacyjnych w medycynie, statystycznej analizy danych, uczenia maszynowego, modelowania zjawisk i procesów, zwłaszcza biologicznych. Przygotowanie to będzie wsparte umiejętnościami praktycznymi nabytymi w ramach odpowiednich zajęć laboratoryjnych i projektowych. Będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w zastosowaniu do problemów występujących przy projektowaniu nowych systemów i aparatury medycznej oraz rozwiązań analizy danych na potrzeby diagnostyki medycznej terapii. Osiągną poziom wiedzy, który pozwoli im na udział w interdyscyplinarnych pracach badawczych i rozwojowych prowadzonych w środowisku akademickim i naukowym. Absolwenci posiadać będą umiejętności formułowania i rozwiązywania biomedycznych problemów inżynierskich, projektowania, opracowania technologii, oprogramowania, konstrukcji, kierowania zespołami ludzkimi, wykazywania inicjatywy oraz podejmowania decyzji. Przygotowani będą do rozwiązywania problemów badawczych i wdrażania nowych rozwiązań. Będą świadomi konieczności ustawicznego rozwijania własnej wiedzy i osób z nimi współpracujących. Będą gotowi do śledzenia zmian w dziedzinie nauki i techniki i poszerzania swojej wiedzy. Będą świadomi uwarunkowań prawnych i etycznych występujących w sytuacjach stosowania rozwiązań technicznych do człowieka oraz konsekwencji społecznych stosowania tych rozwiązań.

Warunki przyjęć:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty TechnicznePrzedmioty uzupełniające kierunku - obieralne Biomechanika inżynierska 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna 7 60 0 30 0 0 90 sylabus
   Fizykomedyczne podstawy inżynierii biomedycznej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kontrola Jakości Urządzeń Diagnostycznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie obiektowe 5 38 19 0 19 0 76 sylabus
   Propedeutyka Medycyny 2 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Radiologia 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 2 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej 3 18 0 12 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do programowania w MATLABie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
DyplomowanieObowiązkowe Pracownia Tutorska 1 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=2
Przedmioty Ekonomiczno-SpołeczneObowiązkowe Ochrona Własności Intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
Przedmioty TechnicznePrzedmioty zaawansowane kierunku - obowiązkowe Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów biomedycznych 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Systemy Informatyczne w medycynie 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
 Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne Elektrokardiografia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria rehabilitacji ruchowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przyrządy w kardiologii interwencyjnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy regulacji w systemach biologicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie w środowisku obliczeniowym R 2 15 0 0 15 0 0 sylabus
   Technika podczerwieni 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Telemetria sygnałów biomedycznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Teoria i praktyka eksperymentu 3 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Tomografia Komputerowa 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zastosowanie metod nieinwazyjnych w badaniu procesów regulacji w układzie krążenia 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe Radioterapia 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy i systemy elektromedyczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
DyplomowanieObowiązkowe Pracownia Tutorska 2 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=2
Przedmioty Ekonomiczno-SpołeczneObieralne Wprowadzenie do teorii inwestycji finansowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Przedmioty TechnicznePrzedmioty zaawansowane kierunku - obowiązkowe Systemy Telemedyczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne Implanty i protezy słuchu – od projektu do certyfikacji 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Modelowanie procesów biomedycznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Neuroprotetyka 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Przyrządów Dozymetrycznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Biomechatroniczne wyroby medyczne 2 11 11 0 11 0 30 sylabus
   Holterowskie systemy monitorowania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody i Techniki Sztucznej Inteligencji 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Modelowanie w biomechanice 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie w biomechanice - projekt 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Podstawy Machine Learning w R 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe Fizyka Współczesna 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Techniczne i prawne aspekty inżynierii biomedycznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane działy matematyki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
DyplomowanieObowiązkowe Pracownia Tutorska 3 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
Przedmioty Ekonomiczno-SpołeczneObieralne Przedmiot Ekon.-Społ. (obieralny) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Przedmioty TechnicznePrzedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obieralne Projektowanie Pracowni Rentgenowskich i Izotopowych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Bioprzepływy projekt 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty zaawansowane specjalności (Aparatura Medyczna) – obowiązkowe Bioprzepływy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W_01
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach w obszarze aparatury elektromedycznej i/lub informatyki biomedycznej.
Efekt W_02
Zna uwarunkowania stosowania urządzeń technicznych i/lub oprogramowania w medycynie i ochronie zdrowia.
Efekt W_03
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów elektromedycznych i/lub systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, przetwarzaniu cyfrowych danych medycznych, przetwarzaniu obrazów medycznych, bioinformatyki.
Efekt W_04
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie modelowania zjawisk i systemów, w tym biologicznych.
Efekt W_05
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie prawnych uwarunkowań dot. eksploatacji systemów elektromedycznych i/lub telemedycznych

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U_01
Potrafi dokonać analizy złożonych sygnałów i obrazów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując odpowiednie metody przetwarzania.
Efekt U_02
Potrafi wykorzystać różnorodne techniki analizy danych w procesie weryfikacji hipotez badawczych i założeń projektowych.
Efekt U_03
Potrafi przygotować założenia i zaprojektować system elektromedyczny i/lub system telemedyczny.
Efekt U_04
Umie publicznie prezentować najważniejsze osiągnięcia w obszarze aparatury elektromedycznej i informatyki biomedycznej w sposób zrozumiały dla słuchaczy o różnym przygotowaniu, także w języku angielskim.
Efekt U_05
Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt U_06
Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego oraz współpracowników. Potrafi pokierować tym rozwojem.
Efekt U_07
Potrafi kierować pracą zespołu oraz zarządzać projektami.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_01
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów.
Efekt K_02
Jest gotów do współpracy z personelem medycznym
Efekt K_03
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.
Efekt K_04
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijania dorobku zawodu, - podtrzymywanie etosu zawodu, przestrzegania etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.